Administratieve organisatie en interne controle

De inrichting van administratieve processen is erop gericht om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van ons handelen te waarborgen. De meest kritische bedrijfsprocessen zijn beschreven. Externe borging vindt plaats door controles van de accountant en de lokale Rekenkamercommissie.

Intern wordt jaarlijks een intern controleplan opgesteld met de uit te voeren interne controles, zo ook voor 2019. Op basis van de belangrijkste geldstromen, risico’s en ontwikkelingen wordt beoordeeld welke processen er gecontroleerd worden. Hiermee wordt de kwaliteit van deze processen bewaakt en voldoen we aan de vereisten voor de accountant, zodat deze kan steunen op de bevindingen van de interne controles.

Recent is er een frauderisico analyse uitgevoerd. Deze analyse is gedaan om te zien of de gemeente hiervoor “in control” is en geen risico loopt. Deze analyse is gericht op het fenomeen “gelegenheid”. Met andere woorden, heeft de gemeente voldoende beheersmaatregelen getroffen om frauderisico’s te voorkomen. Op grond van deze analyse zijn al een aantal verbeteringen in gang gezet. Verwacht wordt dat in 2019 alle verbeteringen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn de uitkomsten van deze analyse input voor het interne controleplan 2019.