Bestuurlijke planning en control

Rekenkameronderzoeken

Digitalisering van de archiefketen
In november 2017 heeft de raad opdracht gegeven om alle aanbevelingen vanuit het rekenkamerrapport “Digitalisering van de archiefketen” uit te werken in een plan van aanpak en dit inclusief een financiële onderbouwing aan te bieden aan de raad. Op 12 april 2018 heeft de raad het plan van aanpak met de werktitel “Gorinchem duurzaam digitaal”, in een I&O bijeenkomst gepresenteerd gekregen. Een apart raadsvoorstel is opgesteld. Wij verwijzen voor een nadere toelichting naar de paragraaf Informatisering en automatisering.

Inwonersparticipatie
De onderzoekers hebben bij het onderwerp Inwonersparticipatie gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel dat laat zien op welke manier burgers betrokken zijn bij bestuur, politiek en samenleving. Op 21 juni 2018 heeft de raad een besluit over het rapport ''Kansen voor actieve burgers, kansen voor beleid'' genomen. Het streven is om participatietrajecten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan verantwoorde en onderbouwde besluitvorming. De uitwerking van dit rekenkamerrapport zal in 2019 zijn beslag krijgen.

Controlerende taak raad
De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar de controlerende rol van de raad. Toezien op effect en verzilvering van de controlerende rol van de raad. Het onderzoek is gestart in augustus 2018 en wordt naar verwachting in maart 2019 afgerond. Centrale vraag hierbij is hoe de raad, het college en de organisatie omgaan met controlerende instrumenten van de raad in het algemeen en het instrument rekenkamercommissie in het bijzonder. Het onderzoeksbureau kijkt naar de manier waarop de raad controle uitoefent op de uitvoering en de doorwerking van de overgenomen aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken waarover de raad een raadsbesluit heeft genomen.

Collegeonderzoeken

Collegeonderzoek 2018: Toezicht en handhaving
Het college heeft in 2018 een onderzoek laten verrichten naar toezicht en handhaving, waarbij de doelstelling was inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid. Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen om de basis op orde te krijgen. Met de besluitvorming over de Perspectiefnota 2019-2022 wordt de capaciteit op orde gebracht. Verder zal een visie, beleidsplan en uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving worden opgesteld met een doorlooptijd naar begin 2019. In 2019 wordt een monitoringsysteem opgesteld. In raadsinformatiebrief 2018-2152 zijn de uitkomsten en de verbeterpunten nader toegelicht.

Collegeonderzoek 2019: kostendekkendheid tarieven
In 2019 zal het onderzoek kostentoerekening aan en kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven als 213a collegeonderzoek worden uitgevoerd.

Overige onderzoeken

Burgerpeiling 2019
De gemeente Gorinchem kent de systematiek om de Burgerpeiling, Waar staat je gemeente om de twee jaar te herhalen. In 2017 is het onderzoek voor het laatst gehouden. Wij zijn van plan dit onderzoek in de eerste helft van 2019 te herhalen. Het betreft een gestandaardiseerd onderzoek waarbij de tevredenheid wordt gemeten ten aanzien van wonen, leven, veiligheid, zorg en dienstverlening. De rapportages zijn gestandaardiseerd en voorzien van benchmarkcijfers. De uitkomsten worden ook gepubliceerd op de website van Waar Staat Je Gemeente. De uitkomsten van de burgerpeiling 2019 worden ook gebruikt ter onderbouwing van het onderdeel ''Maatschappelijke effecten'' bij de programma's in de begroting 2020.