Informatisering en automatisering

In 2019 starten we met de uitvoering van Gorinchem Duurzaam Digitaal (GDD). GDD vloeit voort uit het rekenkameronderzoek naar de digitale archieffunctie. Het levert een bijdrage aan een betere dienstverlening voor burgers en ondernemers.

We maken met GDD een start met de omslag van papier naar digitaal. De digitale toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van informatie zijn bepalend. Het is voor de gemeente van belang goed voorbereid te zijn op ontwikkelingen en wetgeving die van invloed zijn op informatievoorziening en automatisering. Naast Archiefwet- en regelgeving valt te denken aan de Omgevingswet, de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie, de Wet Openbaarheid Bestuur en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een onderdeel van digitalisering is het aanbieden van online producten en informatie aan inwoners en bedrijven. Deze vorm van e-dienstverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. We kennen in Gorinchem veel "toegangen" ofwel gemeentelijke websites. In 2019 brengen we in kaart hoeveel "online activiteiten" de gemeente inmiddels heeft en wat er nodig is om deze websites op een kwalitatief goed en bruikbaar niveau te brengen. Het gaat hier dan om beveiliging, toegankelijkheid, kwaliteit van informatie en vindbaarheid.

Voor onze dienstverlening is het KCC zowel telefonisch als fysiek de eerste toegang tot de gemeente Gorinchem. In 2019 wordt gewerkt aan de verdere inzet van digitale post (e-mail) en social media (Whatsapp, Facebook & Twitter). De samenwerking tussen organisatie en KCC wordt verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. We maken resultaten inzichtelijk om verdere verbeteringen door te voeren.