Personeels- en organisatiebeleid

Strategisch HRM

Conform het Gorcums Akkoord gaan we aan de slag met de modernisering van ons HRM als ondersteuning aan de organisatieontwikkeling. Aandacht voor het ontwikkelen van management, medewerkers en diversiteit staat voorop. De arbeidsmarkt is dusdanig krap dat we niet alleen moeten zorgen de juiste mensen binnen te krijgen maar ook binnen te houden. Het bieden van uitdagend werk met eigen verantwoordelijkheid naast kansen om je verder te ontwikkelen via opleiding en training helpen daarbij. Hier gaan we fors op inzetten.

Formatie

2019

2020

2021

2022

Formatie Perspectiefnota

303

300

297

296

Vervallen functie

-1

-1

-1

-1

Totale aantal fte's

302

299

296

295

Het hierboven getoonde verloop van de formatie sluit aan bij het overzicht dat is opgenomen in de perspectiefnota 2019. Omdat er in de perspectiefnota besloten is over een aantal tijdelijke capaciteitsuitbreidingen, loopt het aantal formatieplaatsen de komende jaren licht terug.

Ziekteverzuim

Voorkomen is beter dan genezen. Met dat in het achterhoofd willen we samen met de bedrijfsarts komen tot een daarbij behorend verzuimmanagement: tijdig in gesprek komen en blijven van medewerker en leidinggevende, inzetten van preventieve maatregelen en denken in mogelijkheden bij uitval wegens ziekte. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid en oppakken van de aanbevelingen uit het project Duurzame inzetbaarheid dat in 2018 is afgerond, ondersteunt hierbij. We blijven voortdurend bezig met terugdringen van verzuim.

Organisatie

Naast de doorontwikkeling van de organisatie op de “zachte” kant die in 2017 van start is gegaan en in 2019 door zal lopen, zal begin 2019 ook de structuur van de organisatie er anders uitzien. Minder versnippering van taken, kortere lijnen, zowel verticaal als horizontaal en (minder) management dat zich vooral richt op de ontwikkeling van medewerkers. De raad wordt hierover, zoals afgesproken, regelmatig bijgepraat.