Renterisico's

Een gemeente moet haar renterisico's beheersen door middel van onder andere de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort geld, omdat rentefluctuaties grote gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

2019 - kwartaal 1

2019 - kwartaal 2

2019 - kwartaal 3

2019 - kwartaal 4

Toegestane kasgeldlimiet

10.915

10.915

10.915

10.915

Werkelijke kasgeldlimiet

9.850

9.850

9.850

9.850

Ruimte

1.065

1.065

1.065

1.065

Elk kwartaal is er een ruimte van circa € 1 mln. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijkse aflossingen en de leningen die voor renteherziening in aanmerking komen. De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Toegestane renterisiconorm

25.683

25.683

25.683

25.683

Werkelijke renterisiconorm

13.077

7.112

12.150

11.191

Ruimte

12.606

18.571

13.533

14.492

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij binnen de grenzen van de renterisiconorm opereren.