Prognose grondexploitaties

Onderstaande tabel geeft onder andere een prognose weer van de grondexploitaties. Deze is gebaseerd op de laatst vastgestelde herziening (jaarrekening 2017). Het betreft:

  • De actuele boekwaarde per grondexploitatie per 31 december 2017;
  • Een prognose van de boekwaarde per grondexploitatie per 1 januari 2019;
  • Een actuele prognose van het resultaat per grondexploitatie (NCW = Netto Contante Waarde);.

De prognose van het jaar waarin de grondexploitatie tot afwikkeling komt, is voor deze begroting geactualiseerd. Afgesloten grondexploitaties maken geen onderdeel uit van dit overzicht.

Grondexploitatie (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2017

Boekwaarde per
01-01-2019

Actuele NCW per
01-01-2018

Voorziening per
01-01-2018

Reservering weerstands-vermogen 2019

Jaar van afwikkeling

Verliesgevende grondexploitaties

Mollenburg

14.113

12.167

-11.267

11.267

128

2022

Groote Haar

42.622

44.884

-7.305

7.305

3.652

2038

Subtotaal

56.735

57.051

-18.572

18.572

3.780

Winstgevende grondexploitaties

Lingewijk Noord

-844

-1.193

1.258

n.v.t.

74

2023

Kleine Haarsekade

-73

-459

433

n.v.t.

1

2019

Oost II (exclusief winstneming)

9.333

-2.338

7.668

n.v.t.

-

2020

Subtotaal

8.416

-3.990

9.359

75

Totaal

65.151

53.061

-9.213

18.572

3.855

Hieronder worden per grondexploitatie de meest actuele ontwikkelingen geschetst:

Mollenburg
De gronden worden fasegewijs bouw- en woonrijp gemaakte. Fase 1 van de uitgiften van de vrije kavels is in de verkoop gegaan. Oplevering van het openbaar gebied voor fase 2, 3 en 4 zal in 2019 gereed zijn. Omdat de ontwikkeling van de vrije kavels dan nog niet gereed is, zal er een tijdelijke oplossing voor bouwverkeer in het gebied worden bedacht. In 2019 worden tevens de maatregelen, om de verkoop van de vrije kavels te versnellen, geëvalueerd.

Groote Haar
Het bestemmingplan is onherroepelijk en de voorbereiding voor de realisatie is gestart.

De planning van de realisatie en uitgifte is nog afhankelijk van afspraken met Rijkswaterstaat (RWS). RWS heeft toegezegd een tussenmijlpaal voor de aansluiting Scheiwijk op te nemen in het contract voor realisatie van de verbreding A27 en de regio heeft aangedrongen op voorrang voor dit traject. In de tussenmijlpaal zal RWS een uiterste realisatiedatum opnemen. De bepaling en vaststelling van deze datum is nog onderwerp van onderzoek en overleg.

Het college heeft besloten om een overeenkomst te willen aangaan met een consortium van Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg voor de ontwikkeling en exploitatie van de windturbines op Groote Haar. Met het consortium wordt een dergelijke overeenkomst voorbereid.

De voorbereidingen voor tijdelijke ontsluiting voor het bouwrijp maken en de bouw van de windturbines zal tot praktische uitvoering overgaan, zodra de tijdelijke ontsluiting van de A27 gereed is.

Lingewijk Noord
Een tender voor 8 woning op de locatie Merwedekanaal zal in 2019 tot mogelijke verkoop leiden. De grondverkoop voor 64 woningen zal naar verwachting volgend jaar tot een tender leiden. De uiteindelijke grondverkoop zal naar verwachting gefaseerd in 2020 en 2021 plaatsvinden. Daarna wordt er gebouwd, het gebied ingericht en tenslotte de exploitatie afgesloten.

Kleine Haarsekade
De koopovereenkomst met de ontwikkelaar is gesloten. Hierin zijn de afspraken verwoord omtrent het bouw- en woonrijp maken van het terrein en de grondprijs. Tot op heden zijn de 2 kavels voor vrijstaande woningen niet afgenomen. Mogelijk zal de grondverkoop pas in 2019 plaatsvinden. Daarna kan de exploitatie worden afgesloten.

Oost II
De uitgifte van het bedrijventerrein is vergevorderd. Ca 75% van het terrein is verkocht en 6,3 hectare is vrij beschikbaar. De uitgifte van de percelen verloopt minder voortvarend dan voorzien. Dit is mede het gevolg van een uitgebreide bestemmingsplanherziening ten behoeve van de vestiging van een grote hotelketen. De looptijd van de grondexploitatie moeten worden bijgesteld naar 2020.

Hoog Dalem
De ontwikkelingen met betrekking tot Hoog Dalem staan in de paragraaf Verbonden Partijen beschreven.

Risico's grondexploitaties
In de gemeentelijke grondexploitaties worden de geraamde risico’s in het weerstandsvermogen met name veroorzaakt door Groote Haar. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de kans dat de verbreding van de A27 niet tijdig is gerealiseerd. Dit heeft een mogelijke vertraging van de grond in Groote Haar tot gevolg. Doordat de looptijd dan wordt verlengd, nemen de rentekosten toe.De kans bestaat dat de te verwerven grond duurder moet worden verworven dan tot nu toe aangenomen. Daarnaast bestaat er een kans dat door het niet integraal ophogen van het terrein de kavels niet voor de meest optimale grondprijs kunnen worden verkocht.

Bij Mollenburg zijn er afzetrisico’s voor met name de vrije kavels. Door de aangetrokken aannemersmarkt is het voor particulieren lastig geworden op korte termijn een geschikte aannemer tegen een redelijk tarief te vinden. Hierdoor zullen minder mensen overgaan tot zelfrealisatie. Daarnaast speelt de discussie over gasloos bouwen en de relatie tot de grondprijs een rol in de afweging van particulieren. De relatie tussen hogere bouwkosten en gelijke stijging van de VON-prijs is niet altijd recht evenredig. Hierdoor kunnen de grondprijzen onder druk komen te staan.

De totale projectspecifieke risico’s zijn begroot op ca € 3,9 mln. Deze risico’s zijn opgenomen in het weerstandsvermogen.

Met de verlaging van de rekenrente voor de grondexploitaties is op dit moment nog geen rekening gehouden. Bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitaties wordt de verlaagde rekenrente verwerkt. De verlaging zal een substantieel financieel voordelig effect hebben. Met name het geprognostiseerde verliesgevend resultaat van grondexploitatie Groote Haar zal met enkele miljoenen afnemen. De resultaten van de komende herziening van de grondexploitaties zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2018.