Visie, beleid en uitvoering

MPG
Met het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) wordt in één totaaloverzicht de financiële stand van zaken en de bijbehorende risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties weergegeven. Met het MPG komt de gemeenteraad beter in positie om te sturen op de ruimtelijke projecten (kwalitatief en kwantitatief) en legt het college verantwoording af over de bereikte resultaten binnen de grondexploitaties. De afgelopen 2 jaar hebben we hier ervaring mee opgedaan. Het instrument wordt in 2019 verder uitgebreid en doorontwikkeld.

Grondbeleid
Grondbeleid vormt het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid en de ruimtelijke doelstellingen vorm krijgen. Grondbeleid is een middel om deze ruimtelijke doelstellingen op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich, maar een middel om de ruimtelijke projecten die voortvloeien uit de programma's te realiseren.
De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden maken onderdeel uit van programma 9
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. De ontwikkeling van bedrijventerreinen maakt onderdeel uit van programma 4 Economie.
Jaarlijks rapporteren wij in een apart boekwerk 'MPG' over de grondexploitatie, zowel financieel als beleidsmatig.

In 2019 vindt een verdere doorvertaling plaats van de ambities uit het Gorcums Akkoord. Met name de groeiambitie van Gorinchem zal, als uitvloeisel van de nieuwe gemeentelijke Woon- en Transformatievisie, leiden tot een actualisatie van het Grondbeleid. Daarnaast vindt een lobby plaats richting provincie om extra woningen te mogen bouwen. Daarmee moet o.a. de ambitie uit de Visie van de Stad om te groeien naar 40.000 inwoners worden gefaciliteerd en uiteindelijk gerealiseerd.

Vastgoedbeleid
De gemeente heeft geen actieve eigenaarsrol in vastgoed tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van maatschappelijke of publieke doelstellingen. Gemeentelijk vastgoed kan dienen als een instrument om maatschappelijke of publieke doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld om ruimtelijke effecten van beleid te kunnen verwezenlijken (zoals het historisch aanzicht van de stad).
De gemeente besluit vanuit strategische overwegingen over aan- en verkoop van vastgoed en voert tactisch portefeuillebeleid voor het gemeentelijk vastgoed.
Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet meer dient.

Actualisatie Vastgoedbeleid
De gemeente stuurt bij het uitvoeren van het vastgoedbeleid op maatschappelijk rendement, vanuit de drijfveer om maatschappelijke en publieke doelstellingen te effectueren. De gemeente voert ten aanzien van het vastgoedbeheer een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij de kosten en opbrengsten van het gemeentelijk vastgoed transparant zijn. In 2019 wordt het gemeentelijk vastgoedbeleid onder de loep genomen en zal dit beleid, indien nodig, op bepaalde punten worden herijkt c.q. geactualiseerd.