Vastgesteld beleid

Voor de lokale heffingen zijn de beleidsuitgangspunten gehanteerd die zijn vastgesteld in het raadsbesluit van 20 september 2018 over de Perspectiefnota 2019-2022.

Middels de Perspectiefnota 2019-2022 is besloten de tarieven voor de OZB, RZB, precariobelasting, leges (voor zover niet aan een maximum gebonden) en markt- en kadegelden met 2% te laten stijgen. Deze stijging komt overeen met het gemiddeld gewogen prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau (CPB).

De tarieven van de rioolbelasting, afvalstoffenheffing en begraafrechten is het uitgangspunt kostendekkendheid.