Kwaliteitsniveau en onderhoudslasten per kapitaalgoed

In onderstaande tabel is per kapitaalgoed het kwaliteitsniveau van onderhoud en de onderhoudslasten weergegeven zoals deze in de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn opgenomen.

Het grootste bedrag voor groot onderhoud in 2019 betreft een reservering van onderhoudsgelden voor de Haarstraat 64. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de besluitvorming over een toekomstbestendig Cultuurhuis. Besluitvorming hierover wordt in 2019 verwacht. In afwachting van besluitvorming wordt zeer terughoudend met de besteding van deze gelden omgegaan.

Kwaliteitsniveau onderhoud kapitaalgoederen en bijbehorende onderhoudslasten (bedragen x € 1.000)

Kwaliteitsniveau

Jaarlijkse storting in voorziening groot onderhoud

Gepland groot onderhoud jaarschijf 2019

Jaarlijks budget regulier (klein) onderhoud

Gebouwen:

- woningen en panden

normaal en instandhouding

112

106

74

- onderwijspanden

normaal en instandhouding

303

298

288

- panden Stichting Gorichemse Sportaccommodaties

normaal

340

133

14

- panden t.b.v. kunstuitoefening

normaal

97

1.512

86

- panden maatschappelijke zorg

normaal

2

4

2

- gemeentelijk onroerend goed

normaal

335

120

512

1.189

2.172

976

Wegen

zie VBOR

-

-

950

Groen

zie VBOR

-

-

804

Riolering

Conform vGRP

-

-

285

Water

geen kwaliteitsniveau vastgesteld

-

-

21

Veerboten

geen kwaliteitsniveau vastgesteld

-

-

204

Havens

normaal

81

77

69

Bruggen, kunstwerken en duikers

normaal

154

87

74

Monumenten

normaal

117

98

111

Parkeergarages

normaal

123

20

111

Buitensportaccommodaties

normaal

200

374

81

Openbare verlichting

normaal

26

48

78

Kunst

normaal

10

5

21

Totaal

1.899

2.882

3.784