Niet-vastgoed

Wegen

In het huidige wegenbeheerplan 2015-2019 is de noodzakelijke onderhoudsplanning voor deze periode van vijf jaar opgenomen. Door middel van inspecties van onze verhardingen wordt voor een periode van 5 jaar de financiële basis voor de korte en middellange termijn aangegeven. In 2019 zullen we het huidige wegenbeheerplan actualiseren, zodat we voor de periode 2020 t/m 2024 weer een actueel overzicht kunnen geven van zowel de kwaliteit van ons wegennet, de locaties waarbij achterstallig onderhoud in deze periode optreedt, alsmede de financiële middelen die in deze periode noodzakelijk zijn om aan de vastgestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen, zoals vastgesteld in het beleidskader VBOR.

Concreet voor 2019 kan het volgende worden gemeld:

  • Zoals in de Perspectiefnota 2019 al staat vermeld is de Banneweg aan het einde van zijn technische levensduur. Daarbij functioneert de Banneweg, met name in de avondspits, onvoldoende waardoor een andere inrichting gewenst is om o.a. de doorstroming te verbeteren. De plannen hiervoor worden samen met de stad gemaakt. In 2019 zal een start worden gemaakt met de herinrichting en het groot onderhoud van de Banneweg.
  • De voorbereidingen voor het geplande groot onderhoud van Kalkhaven/Vismarkt worden opgestart.
  • De openbare ruimte in de omgeving van de Schimmelpennincklaan wordt integraal aangepakt.

Groen

Het openbaar groen bepaalt in grote mate de uitstraling van de openbare ruimte. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de biodiversiteit zoveel mogelijk in stand te houden en zo mogelijk te bevorderen. Specifiek voor bomen speelt het veiligheidsaspect een rol. De kwaliteitskaders zijn vastgelegd in het VBOR.

Het beheer van openbaar groen bestaat uit aanleggen, onderhouden en renoveren. Als gevolg van eerdere bezuinigingen was het renoveren van openbaar groen niet meer mogelijk, waardoor het in stand houden van het vastgestelde kwaliteitsniveau op steeds meer locaties niet meer mogelijk was. Bij de Perspectiefnota 2019 is deze bezuiniging teruggedraaid, waardoor vanaf 2019, o.a. door middel van een integrale aanpak, het vastgestelde kwaliteitsniveau van openbaar groen weer kan worden gegarandeerd.

Los van het regulier onderhoud staat concreet voor 2019 op de rol om de omgeving Schimmelpennincklaan integraal aan te pakken. Daarbij vindt zowel groot onderhoud plaats aan riool, wegen als aan groen.

Riolering

In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2016-2020 is de beleidsmatige, financiële en technische basis voor het onderhoud van het rioolstelsel vastgelegd. Binnen de AV is er een samenwerkingsverband op het gebied van de waterketen. Dit betreft een samenwerking tussen negen gemeenten en het waterschap om de beoogde besparingsdoelstelling uit het Bestuursakkoord water te realiseren.

In 2019 vindt regulier onderhoud plaats. Specifiek voor 2019 is het eerder genoemde project Schimmelpennincklaan aan de orde. Daarnaast wordt, in samenspraak met het Waterschap, gekeken naar mogelijke maatregelen voor het verbeteren van de waterafvoer aan de Benedenstad.

Water

De onderhoudswerkzaamheden betreffen voornamelijk het maaien van baarden van de watergangen, afplaggen van plasbermen, uitvoeren ontvangstplicht groenafval van het waterschap en onderhoudswerken aan de beschoeiing. De overige reguliere werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Veerboten

De Veerdienst beschikt over zeven veerboten (twee autoveerboten, twee voet-fiets boten en drie veertaxi's). De onderhoudskosten maken deel uit van de reguliere begroting. Hiervoor is géén meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

Havens

Onder de havens vallen:

  • De Lingehaven met daarbij behorend het havenkantoor, het voorzieningengebouw, de dienstwoning en alle in de haven aanwezige bruggen, sluizen, steigers en remmingswerken;
  • De dienstensteiger, een passantensteiger en de steigers van de veerdienst welke buiten de waterpoort zijn gelegen en alle overige steigers in de Lingehaven;
  • De Handelskade en de loswal.

De Lingehaven omvat de Lingesluis, Visbrug, de Peterbrug, de Korenbrug, de kademuren Het Eind, kademuren Kriekenmarkt, kademuren Appeldijk, kademuren Havendijk, kademuren Kortendijk, frontmuren Voorhaven, kademuren Buiten de Waterpoort, kademuren Duivelsgracht, de Waterpoort, historische haven, Ondervloed, twee historische sluizen en voorhaven Lingezijde en Merwedezijde.

Het onderhoud aan de havens gebeurt aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen. Het onderhoud van de steigers in Sleeuwijk, Woudrichem, Werkendam en Hardinxveld-Giessendam komt voor rekening van de betreffende gemeente met uitzondering van de aluminium laadkleppen welke door de gemeente Gorinchem worden onderhouden.

Bruggen, kunstwerken en beschoeiing

Het onderhoud aan de bruggen, kunstwerken en duikers wordt uitgevoerd op basis van het MOP Kunstwerken, bruggen en steigers.

Openbare verlichting

Algemeen
De gemeente heeft circa 7.800 lichtpunten in haar bezit die zij onderhoudt en vervangt. Het beheer van de openbare verlichting is via de hiervoor opgerichte Gemeenschappelijke Regeling (GR) ondergebracht bij het bureau Openbare Verlichting. Op dit moment vervangen wij, waar mogelijk, bestaande armaturen en lichtmasten voor duurzame varianten volgens de reguliere onderhoudsplanning.

Illuminatieplan
Een aantal jaren geleden is het illuminatieplan binnenstad opgesteld. Doel van het plan is om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren op het gebied van verlichting en de historische elementen en monumenten in de binnenstad te benadrukken. Hiermee komt ook de functie van Gorinchem als toeristische trekpleister en vestingstad meer naar voren. Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2019 heeft de raad ingestemd om aan de uitvoering van het illuminatieplan in 2019 een vervolg te geven. Concreet gaat het om de Tolkazerne en de Groenmarkt. Daarnaast worden enkele verlichtingen vervangen, aangepast en verduurzaamd.