Vastgoed

In de paragraaf Grondbeleid en vastgoedbeleid staat beschreven dat de gemeente, in lijn met ons vastgoedbeleid, in principe geen actieve eigenaarsrol in vastgoed heeft tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van maatschappelijke of publieke doelstellingen. Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet meer dient.
De gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente Gorinchem zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
1. Woningen en panden
2. Onderwijspanden
3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
4. Panden t.b.v. kunstuitoefening
5. Panden maatschappelijke zorg
6. Gemeentelijk onroerend goed

Jaarlijks wordt, aan de hand van de zgn. vastgoedlijst, de gemeentelijke vastgoedportefeuille tegen het licht gehouden en het feitelijk gebruik en het perspectief van de panden geactualiseerd. In 2019 wordt het gemeentelijke vastgoedbeleid herzien. Mogelijk heeft dit gevolgen voor het toekomstperspectief van enkele panden. Op dit moment is hierover nog niets bekend.

Het (jaarlijks) onderhoud van het vastgoed wordt uitgevoerd aan de hand van het vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Vastgoed. Alle (vervangings)investeringen worden daarbij zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.

Voor 2019 staat, naast regulier onderhoud, concreet het volgende gepland:

  • Verduurzaming van de technische installaties van het Caribabad. Op dit moment wordt hier onderzoek naar verricht.
  • Baggeren van de Voorhaven.
  • Duurzaamheidsmaatregelen bij PoGo, zoals het plaatsen van zonnepanelen en een hybride warmtepomp.
  • Aanpassingen aan het stadhuis.