A. Gemeenschappelijke Regelingen

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De GR Dienst Gezondheid & Jeugd bestaat uit een tweetal organisatieonderdelen: Dienst gezondheid en jeugd en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is formeel onderdeel van de Dienst Gezondheid & jeugd, maar kent een eigen specifiek financieringskader. Onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn de GGD Zuid-Holland Zuid en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). De Dienst vindt haar bestaansrecht in de behoefte van de samenleving om in goede gezondheid te kunnen leven, te leren en te ontwikkelen. De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens de 17 gemeenten (vanaf 2019 zijn dat er 10) in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg en leerplicht. Daarnaast is de Dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de Dienst Gezondheid & Jeugd op.

Publiek belang

De Dienst Gezondheid & Jeugd bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen ten behoeve van de inwoners van Zuid-Holland Zuid.

Bestuurlijk belang

De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering ter zake van taakvelden: publieke gezondheid, onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Financieel belang

De totale primaire begroting (beleidsarm) voor de Dienst Gezondheid & Jeugd 2019 bedraagt € 147 miljoen, waarvan € 96 mln. voor de Serviceorganisatie Jeugd. De in deze primaire begroting opgenomen bijdragen voor Gorinchem zijn € 8 mln. (So-jeugd) en € 1,9 mln. overig. Deze bijdragen worden/zijn bijgesteld op basis van de bijstellingsdocumenten.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 3.298.789,-

Verwachte stand 1 januari 2019: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2019: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 81.210.349,-

Verwachte stand 1 januari 2019: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2019: N.N.B.

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 129.663,-

Risico's

Dienst Gezondheid & Jeugd

Met het eerder vastgestelde meerjarenbeleidsplan en het dekkingsplan ligt er voor de Dienst Gezondheid & Jeugd een redelijke solide basis. In de begroting van de Dienst is een paragraaf opgenomen over de beheersing van de risico's. De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het jeugdzorgbudget. De begroting volgt het Meerjarenprogramma (MJP). In het MJP is een begroting opgenomen op de destijds bekende zorgvraag, aangevuld met een gemeentelijke taakstelling op de reductie van het aantal jeugdigen in regionale specialistische zorgmarkt. Het opnemen van een realistische begroting is hiermee de belangrijkste beheersmaatregel. Het belangrijkste resterende risico zit in het behalen van de reductiedoelstelling van (de instroom) van het aantal jeugdigen in deze zorgmarkt.

Overige ontwikkelingen

De veranderingen die op stapel staan zijn: taken in het kader van toezicht mensenhandel, verhogen kwalificatieplicht, overdracht rijksvaccinatieprogramma en aanscherpen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) voert de wettelijke milieutaken uit voor de (in 2019) tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Voor een aantal deelnemers voert de OZHZ alle Wabo-omgevingstaken uit. Daarnaast geeft de OZHZ desgewenst milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Publiek belang

De OZHZ draagt met zijn kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio en dus de gemeente Gorinchem. 

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De stemverhoudingen (het belang) tussen juli 2018 t/m juni 2019 zijn gebaseerd op de omzetverhoudingen 2017 zoals deze blijken bij de jaarrekening. Rekening moet worden gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik en de afname van de omzet per 1 januari 2019 bij de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Gorinchem heeft in de stemverhouding een aandeel van 2,2%.

Financieel belang

De totale omzet van de OZHZ bedraagt ca. € 27 miljoen. De bijdrage van Gorinchem bedraagt afgerond € 0,6 miljoen. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasis worden uitgevoerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 2.873.275

Verwachte stand 1 januari 2019: € 1.852.000 (exclusief een eventuele resultaatbestemming)

Verwachte stand 31 december 2019: € 7.364.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 3.074.966

Verwachte stand 1 januari 2019: € 5.000.000 (geschat vlottend passief)

Verwachte stand 31 december 2019: € 5.000.000 (geschat vlottend passief)

Resultaat

Het verwachte resultaat voor begrotingsjaar 2019 bedraagt: € 0.

Risico's

Fusies van gemeenten in de regio

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht, treden de gemeenten Leerdam en Zederik per 1 januari 2019 uit de Gemeenschappelijke Regeling. Dit heeft financiële en personele consequenties.

Vanwege de fusie van Giessenlanden en Molenwaard zal, als gevolg van het terugnemen van de bouwtaken die OZHZ nu voor Giessenlanden uitvoert, in totaal circa 8 fte aan taken wegvallen.

Overige ontwikkelingen

Strategisch ontwikkelperspectief OZHZ

In vervolg op de bestuursconferentie van november 2017 lopen thans acties om het strategisch ontwikkelperspectief voor OZHZ verder uit te werken. Met gemeenten worden gesprekken gevoerd over verbreding van de taakuitvoering en de positie van OZHZ bij de Omgevingswet. Begin 2019 zal hierover een tweede bestuursconferentie van het algemeen bestuur plaatsvinden. Waar mogelijk en nodig zal dit traject doorlopen worden in afstemming met de Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat de regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en ontgrondingen samenvoegen. De Omgevingswet treedt in januari 2021 in werking. Om de benodigde samenwerking met zijn opdrachtgevers en ketenpartners uit te bouwen neemt OZHZ actief deel aan het regiobrede project Omgevingswet.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft tot gevolg dat de toetsing en het toezicht op de eisen uit het Bouwbesluit gefaseerd aan de markt worden overgedragen. De wet heeft echter vertraging opgelopen doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met uitstel van de stemming. De invoering van de wet wordt in ieder geval uitgesteld tot 2019.

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Om de risico's op het gebied van de openbare orde en veiligheid te beheersen is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) opgericht op 1 juli 2009 ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet Veiligheidsregio's. In de VRZHZ werken gemeenten, regionale brandweer, regionale ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverlening (GHOR) bij ongevallen en rampen nauw samen met politie en waterschappen. Daarnaast wordt er samengewerkt met overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen met het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten zorgt de VRZHZ voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Publiek belang

De VRZHZ wil incidenten en rampen voorkomen door risico's te achterhalen en hierover te adviseren om deze zoveel mogelijk te beperken, de VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding in acute situaties en de VRZHZ zorgt ervoor dat na een incident er zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie zodat de maatschappelijk continuïteit gewaarborgd blijft.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. In beide besturen is zij tevens vice-voorzitter. Bij het nemen van besluiten in het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen elk één stem uit. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem over 2019 bedraagt € 2.750.415 (inclusief huisvesting).

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 7.284.779

Verwachte stand 1 januari 2019: € 4.378.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 2.687.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 63.874.826

Verwachte stand 1 januari 2019: € 76.065.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 78.483.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 3.047.000

Risico's

De provinciekeuze van de nieuwe Vijfheerenlanden is een feit. De gevolgen hiervan voor de VRZHZ zijn nog niet geheel inzichtelijk. Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad de implementatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie uitgesteld naar het jaar 2020. Een onzekere factor bij de samenvoeging van deze twee meldkamers op financieel gebied is de onduidelijkheid over de samengevoegde begroting voor 2019 e.v.

Overige ontwikkelingen

De regionalisering van de lokale brandweer is aanleiding geweest om de kosten van de VRZHZ tegen het licht te houden. Hierbij is ook nagedacht over een herstructurering van het management. Dit heeft geleid tot een procesgerichte benadering van de taken van de VRZHZ en een aanpassing van de structuur van de organisatie. Met deze herstructurering bouwt de VRZHZ verder aan de organisatie zoals deze is beschreven in het beleidsplan 2017-2020. In september 2018 is de nieuwe structuur van start gegaan. Het proces wordt in 2018 verder uitgewerkt. In de nabije toekomst zal een oriëntatie plaatsvinden over een mogelijke samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast wordt in het licht van nieuwe risico's (zoals cybercrime, extreem weer), regionale en landelijke ontwikkelingen de komende periode door de VRZHZ, samen met haar partners, gewerkt aan een verkenning gericht op slim samenwerken. Deze heroriëntatie is input voor bestuurlijke reflectie en bestuurlijke keuzes.

GR Regio AV

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het vergroten van de regionale bestuurskracht en de regionale samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV). Het bijdragen aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen om de evenwichtige ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Publiek belang

Gemeenschappelijke regeling. Uitvoering geven aan regionale samenwerking op de beleidsterreinen sociaal, fysiek, economie en toerisme tezamen met de gemeenten in oprichting Molenlanden en Vijfheerenlanden per 1 januari 2019.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de GR. Twee leden van het college B&W maken deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de GR. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel Gorinchem in AV verband in 2019 bedraagt op basis van de inwonerbijdrage € 376.000.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 1.663.000

Verwachte stand 1 januari 2019: € 526.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 178.000 *
* Vanaf 1 januari 2019 gaat het regiobureau in afgeslankte vorm verder. Via de Jaarstukken legt het regiobureau ook in de toekomst verantwoording af conform het raadsbesluit van 4 oktober 2018.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 1.052.000

Verwachte stand 1 januari 2019: € 900.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 900.000*
*Vanaf 1 januari 2019 gaat het regiobureau in afgeslankte vorm verder. Via de Jaarstukken legt het regiobureau ook in de toekomst verantwoording af.

Resultaat

Het verwachte resultaat voor begrotingsjaar 2019 bedraagt: € 0.

Risico's

De bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen zorgen voor risico's voor de beoogde resultaten voor de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie en Toerisme.

Overige ontwikkelingen

De samenwerking wordt gezocht op basis van maatschappelijke opgaven die grensoverstijgend zijn. De Regionale Maatschappelijke Agenda is hierbij leidend. In 2019 zullen regioconferenties over de regionale agenda georganiseerd worden. Per 1 januari 2019 gaan de nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden van start. In de Tweede Kamer is in april 2018 de motie ''Van der Molen'' aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen en de Tweede Kamer hierover te informeren. Wij hebben het initiatief genomen om dit onderzoek te verrichten, in samenwerking met het ministerie van BZK, de provincie en de regio.

Wij hebben, in overleg met partijen en private partners, in augustus 2018 bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een regiodeal. Ten behoeve van een vitale en krachtige regionale economie met voldoende voorzieningen, hebben wij het Rijk voorgesteld de komende jaren gezamenlijk te investeren in zowel het versterken van het techniekonderwijs in de regio als de bereikbaarheid van de regio. Dit door middel van het realiseren van een overstappunt tussen wegverkeer en openbaar vervoer in het westen van Gorinchem. Wij verwachten begin 2019 helderheid te krijgen over deze aanvraag, waarna de fase van verdere uitwerking kan worden ingegaan.

GR Gevudo

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Gevudo beheert het aandelenpakket van twaalf gemeenten in de regio ZHZ in de N.V. Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. Voor al deze gemeenten verwerkt HVC het huisafval en voor een aantal ook de afvalinzameling. Daarnaast ontwikkelt HVC zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang

Gevudo behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in de aandeelhoudersvergadering van de HVC N.V.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur én heeft zitting in het dagelijks bestuur. Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid in de raad van commissarissen van HVC in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Financieel belang

Tegen maatschappelijk verantwoorde kosten verwerken van het afval.
Gorinchem is deelnemer in de GR Gevudo welke de aandelen beheert van de NV HVC. Het betreft hier een belang van ruim 18%. Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties en andere bedrijfsactiviteiten. Hiervoor wordt een garantstellingsprovisie ontvangen. De garantstellingsprovisie wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd o.b.v. de inwoneraantallen x tarief. Daarnaast wordt dividend aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 30.487

Verwachte stand 1 januari 2019: € 30.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 30.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 30.487

Verwachte stand 1 januari 2019: € 0

Verwachte stand 31 december 2019: € 0

Resultaat

Er is een resultaat gerealiseerd van nihil via verrekening van kosten met de ontvangen provisie van HVC.

Risico's

Deze zijn afhankelijk van de bedrijfsvoering bij HVC N.V.

Overige ontwikkelingen

HVC maakt al weer enkele jaren bescheiden winsten. Omdat de duurzame energie activiteiten van HVC een steeds belangrijker aandeel vormen van de bedrijfsactiviteiten kunnen de energieprijzen de bedrijfsresultaten in steeds sterkere mate beïnvloeden, wat een aandachtspunt is naar de toekomst. HVC vult de overcapaciteit in haar vuilverbrandingsovens in met geïmporteerd huisvuil, maar wordt sinds kort geconfronteerd met een overschot aan Nederlands te verbranden huisvuil, wat haar dwingt een gedeelte hiervan naar een stortplaats te brengen. Dit is een tijdelijke situatie, als een gevolg van een groter aanbod door de groeiende economie en een beperkte capaciteit om gescheiden afval te verwerken naar nieuwe, circulaire producten.

GR AVRES

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De uitvoeringsorganisatie AVRES voert voor de aangesloten gemeenten de participatiewet uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren rond de vangnetregeling zoals het verstrekken van uitkeringen, het uitvoeren van minimabeleid. Maar ook ondersteuning bij re-integratie bieden en de werkgeversrol van de sociale werkvoorziening voeren.

Publiek belang

Een goede dienstverlening voor de burgers van Gorinchem die zijn aangewezen op tijdelijke voorzieningen als een uitkering, bijzondere bijstand is erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er verbindingen gelegd worden tussen AVRES en het maatschappelijk middenveld met als doel de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang

Er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd, burgers goed bediend worden en dat uitvoering wordt gegeven aan bestuurlijke speerpunten.

Financieel belang

Dat de participatiemiddelen doeltreffend worden ingezet en ten goede komen aan de producten en diensten voor onze bewoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 4.175.000

Verwachte stand 1 januari 2019: € 3.025.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 5.621.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 10.769.000

Verwachte stand 1 januari 2019: € 10.456.000

Verwachte stand 31 december 2019: € 6.229.000

Resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt: - € 1.094.000

Risico's

Een risico is dat het participatiebudget de komende jaren krimpt door besluitvorming rijk. Dit bekent dat de loonkosten van de SW het budget steeds meer in beslag zullen nemen en zodoende dat er te weinig overblijft voor re-integratie van specifieke doelgroepen.

Een tweede risico is dat er door externe factoren (toename vluchtelingen of conjuncturele schommelingen) vaker beroep gedaan wordt op de sociale vangnetregelingen van Avres.

Overige ontwikkelingen

In 2019 zullen een aantal trends en ontwikkelingen waarover in 2018 besluitvorming heeft plaatsgevonden hun beslag krijgen. Naast de banen 'Nieuw beschut' die gerealiseerd moeten worden, zal ook de verhuizing van de backoffice naar Meerkerk en het invlechten van Vijfheerenlanden in de GR Avres worden bestendigd.

De complexere doelgroep die instroomt in de bijstand als gevolg van het afbouwen van de WSW, Wajong en de instroom van Statushouders met meervoudige problematiek is gebaat bij maatwerk. Met het krimpen van het participatiebudget en de claim die de WSW op het budget legt meer gezocht moeten worden naar creatieve alternatieven voor re-integratie van grote groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Initiatieven vergelijkbaar als de Almeerse Participatiefabriek kunnen in dit dilemma van een krimpend participatiebudget en vraag om maatwerk een belangrijk instrument zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. Ook projecten die een verbinding leggen tussen de doelgroep WSW en de arbeidsmatige dagbesteding van de WMO worden belangrijker naarmate het budget verder krimpt en de roep om maatwerk groter wordt. Ook begeleiding van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering, re-integratie van mensen met een GGZ-achtergrond wordt belangrijk. De koppeling tussen het sociaal team en het frontoffice van Avres zal dichter op elkaar worden georganiseerd. Met het aantrekken van de economie en het actief begeleiden van de statushouders naar werk zal ook de druk op het uitkeringsbudget (buig) worden verlicht. Per 1 januari 2019 treedt de gemeente Lingewaal uit de GR Avres. De gemeente Vijfheerenlanden heeft dan net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Het pand aan de Avelingen is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De gemeenschappelijke regeling zal moeten worden aangepast. Voor het betrekken van lokale huisvesting zal in 2019 verder geïnvesteerd moeten worden.
De komende periode zal de vorm, inhoud en relatie van de GR Avres onderhevig zijn aan veranderingen. In het najaar zal het college zich oriënteren op de strategische ontwikkelingsrichting.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het op milieuverantwoorde wijze ophalen van ons afval en zorg dragen voor verwerking. Daarnaast heeft Waardlanden via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken toegewezen gekregen voor het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de afvalinzameling.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75% vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Ter bepaling van het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt uitgegaan van 1) het totaal aantal huisaansluitingen van de deelnemende gemeenten, en 2) het aantal huisaansluitingen per deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld. Voor het in het bestuur tot stand brengen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

Financieel belang

Iedere deelnemende gemeente betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Deze gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De Reinigingsdienst Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 1.042.207

Verwachte stand 1 januari 2019: € 997.736

Verwachte stand 31 december 2019: € 997.736

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 20.422.832

Verwachte stand 1 januari 2019: € 17.905.834

Verwachte stand 31 december 2019: € 17.349.869

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 75.458

Risico's

Door de sterke stijging van verwerkingskosten van afval en het op grote schaal bijplaatsen van grof huisvuil bij afvalcontainers, is de afvalinzameling en verwerking door Waardlanden niet meer uitvoerbaar binnen de huidige gemeentelijke tarieven. Het gemeentelijke uitgangspunt is dat als de tarieven niet 100% kostendekkend zijn, dit leidt tot een noodzakelijke tariefstijging. De jaren 2016 en 2017 lieten al een negatief resultaat zien, maar dit is toen opgevangen vanuit de beschikbare reserves. Omdat verwacht wordt dat deze trend zich doorzet zal het tarief voor meerpersoonshuishoudens met € 34 worden verhoogd (naar € 260) en voor eenpersoonshuishoudens met € 27 (naar € 208). Overigens blijkt uit een vergelijking met andere gemeenten met een zelfde grootte en een zelfde stedelijkheidsklasse, dat onze tarieven afvalstoffenheffing zich op een gemiddeld niveau bevinden.

Overige ontwikkelingen

Binnen de afvalinzameling is door GR Waardlanden een bescheiden winst geboekt, die helaas niet opweegt tegen de gestegen verwerkings- en overige kosten.

GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam.

Korte omschrijving

De GR Bureau Openbare Verlichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het beheer van de Openbare Verlichting in de bij de GR aangesloten gemeenten.

Publiek belang

Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel van Gorinchem in deze regeling is op basis van het aantal lichtobjecten.Voor 2019 betalen we als gemeente € 7,46 per lichtobject, gelijk aan 2018.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 142.270

Verwachte stand 1 januari 2019: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2019: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 209.964

Verwachte stand 1 januari 2019: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2019: N.N.B.

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 7.054

Risico's

Schaalvergroting heeft veelal efficiëntie en financiële voordelen. Wij hebben echter geen invloed op de deelname van andere gemeenten. Als deelnemers uitstappen of de geleverde diensten laten te wensen over, ontstaat er een risico.

Overige ontwikkelingen

De kwaliteit van de geleverde diensten laat soms te wensen over, met als gevolg dat verlichting soms lang buiten werking is. De samenwerking gaat in 2018 nog geëvalueerd worden.