Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Algemene reserve

35,7

25,2

Onbenutte belastingcapaciteit

2,4

0,3

Post onvoorzien

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi

3,5

0,6

Totale weerstandscapaciteit

41,7

26,2

De algemene reserve bedroeg bij de jaarrekening 2017 € 35,7 mln. Bij de perspectiefnota 2019-2022 is aangegeven op welke wijze de algemene reserve ingezet wordt, voor nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de inleiding van de begroting. Hiermee komt de algemene reserve voor de begroting 2019 uit op € 25,2 mln. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door een vergelijking te maken tussen de Gorinchemse OZB-tarieven en de "artikel-12-tarieven". Dit zijn de tarieven die een gemeente minimaal moet heffen om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit het Rijk (via het gemeentefonds). De berekeningswijze bleek de afgelopen jaren niet juist te zijn toegepast, hetgeen in de begroting 2019 hersteld is. De onbenutte capaciteit wordt incidenteel meegenomen in de weerstandscapaciteit, omdat deze in de praktijk niet snel zal worden ingezet. Ook de post onvoorzien, die ieder jaar in de begroting staat, wordt slechts incidenteel meegenomen in de weerstandscapaciteit. Er zal namelijk in het eerstvolgende jaar weer een nieuwe post voor onvoorziene zaken in de begroting worden opgenomen.