Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

2,37

1,48

Voor de begroting 2019 is het weerstandsvermogen 1,48. Hiermee komt de ratio uit binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1,4 en 2,0. De daling van de ratio in 2019 ten opzichte van de jaarrekening 2017 is hoofdzakelijk het gevolg van de inzet van de algemene reserve. Voor verdere toelichting hierop wordt verwezen naar de inleiding van de begroting.