Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen staan voor de baten in de begroting die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma en de bijbehorende kosten op die onderdelen. Deze baten dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting als geheel. In de paragraaf lokale heffingen vindt u de diverse onderdelen van deze gemeentelijke inkomstenbronnen.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

0

0

0

0

0

0

TV05 Treasury

79

5

-1.006

-1.206

-1.359

-1.430

TV061 OZB woningen

197

214

138

138

138

138

TV062 OZB- niet woningen

0

34

104

104

104

104

TV063 Parkeerbelasting

8

12

146

146

146

146

TV064 Belasting Overig

57

74

106

106

106

106

TV08 Overige baten en lasten

43

120

784

1.544

2.047

2.703

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

384

458

272

831

1.182

1.768

TV05 Treasury

3.237

1.067

1.050

1.049

598

603

TV061 OZB woningen

4.254

4.381

4.524

4.524

4.524

4.524

TV062 OZB- niet woningen

4.821

5.019

5.186

5.186

5.186

5.186

TV063 Parkeerbelasting

1.718

1.530

1.630

1.630

1.630

1.630

TV064 Belasting Overig

775

818

717

717

717

377

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

58.558

60.188

63.531

64.213

64.716

64.939

TV08 Overige baten en lasten

2.142

0

0

0

0

0

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

75.503

73.003

76.639

77.320

77.371

77.259

Totaal saldo van baten en lasten

75.119

72.545

76.367

76.489

76.190

75.491

Mutaties reserves

-1.700

-1.094

125

220

80

0

Resultaat

73.419

71.451

76.492

76.709

76.270

75.491

Op het taakveld Treasury zijn de effecten zichtbaar van de rentebesparing, als gevolg van het besluit om voor de relatief dure leningen een nieuwe rente af te sluiten. De toename van de lasten op TV08 is het gevolg van het opnemen van ca 2/3 van de IBP-gelden op een stelpost. Hiervoor zijn we in afwachting van de verdere invulling van de afspraken die op de 10 maatschappelijke opgaven worden gemaakt. Op TV07 zijn de ontwikkelingen van het gemeentefonds meerjarig te volgen, de extra IBP-gelden zorgen ook hier voor een toename in de jaarlijkse middelen. De mutaties op de reserves zijn hoofdzakelijk het gevolg van een andere wijze van presenteren van het begrotingssaldo. Dit wordt in de weergave niet langer getoond als storting in de algemene reserve. De reservemutaties die nu worden gepresenteerd vanaf 2019 betreffen de meerjarige inzet van de algemene reserve, volgend uit eerdere besluitvorming.