Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead

Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overheadkosten worden integraal opgenomen in het "overzicht overhead" en niet verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen in de programma's. De uitzondering hierop is het deel van overhead dat bij investeringen en grondexploitaties hoort. Dit deel wordt wel toegerekend. Het overheadtarief wordt berekend door de totale overheadlasten van het taakveld overhead te delen door de totale directe personeelskosten. De omvang van de doorbelasting blijkt uit de onderstaande tabel.

Toegerekende overhead (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Toegerekend aan investeringen en grondexploitaties

878

878

878

878

De baten en de lasten van de overhead zijn in onderstaande tabel meerjarig weergegeven. Hierop zijn de lasten voor investeringen en grondexploitaties reeds in mindering gebracht. De baten betreffen huuropbrengsten van gebouwen, bijdragen van derden en overige inkomsten.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV04 Overhead

12.475

11.963

12.419

12.328

12.307

12.314

Lasten Overzicht overhead

12.475

11.963

12.419

12.328

12.307

12.314

TV04 Overhead

602

507

454

479

479

479

Baten Overzicht overhead

602

507

454

479

479

479

Totaal saldo van baten en lasten

-11.873

-11.455

-11.965

-11.849

-11.828

-11.835

Mutaties reserves

164

890

-200

-200

-100

0

Resultaat

-11.709

-10.566

-12.165

-12.049

-11.928

-11.835

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV09 Vennootschapsbelasting

80

0

0

0

0

0

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

80

0

0

0

0

0

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-80

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-80

0

0

0

0

0

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV99 Onvoorzien

0

100

100

100

100

100

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

100

100

100

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

-100

-100

-100

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

-100

-100

-100

-100

-100

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Vervangingsplan inventaris

84

89

Hard- en software

413

361

329

180

Herinrichting hal stadhuis

75

Verbeteren gemeentelijke communicatie

65

Totaal investeringen

637

450

329

180

Vennootschapsbelasting
Het onderzoek naar de vennootschapsbelasting (VPB-plichtige "ondernemersactiviteiten") is afgerond. Hieruit blijkt dat de gemeente Gorinchem geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Derhalve is er geen budget opgenomen onder het taakveld vennootschapsbelasting.

Onvoorzien
De post Onvoorzien in de begroting dient ter dekking van lasten waarvoor geen budget in de begroting is opgenomen. In de begroting wordt ieder jaar een bedrag van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven meegenomen. Voor het aanwenden van de post Onvoorzien (algemeen) als dekkingsmiddel gelden drie toetsingscriteria te weten: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.