Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Contacten in de regio

In 2019 zetten we de contacten met de regio voort. Wij dragen actief bij aan het merendeel van de opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Daarnaast voeren wij, naar aanleiding van de motie Van der Molen c.s., overleg met de regio over behoud en versterking van de centrumvoorzieningen in Gorinchem. De eventuele toekenning van de aanvraag Regiodeal is een verdere impuls voor regionale samenwerking.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Right to Challenge (RTC)

Het recht van inwoners om gemeentelijke taken uit te voeren (RTC) is feitelijk de maximaal mogelijke vorm van participeren. Na de participatiestap van ”samen-bedenken” volgt een vorm van opdrachtnemer – opdrachtgeverschap met inwoners, sportverenigingen etc. In de raadsopdracht “Inwoners aan zet” is de overgang van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie vormgegeven. Hier zijn geen acties aan gekoppeld, omdat dit afhankelijk is van initiatieven van burgers.

Bedrijfsteam cofinanciering

Om de gemeentelijke ambities op diverse beleidsterreinen waar te maken (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of mobiliteit) zijn veelal subsidiebudgetten beschikbaar bij provincie, het Rijk en Europa. Vanaf 2019 wordt hier extra capaciteit op ingezet om optimaal gebruik te kunnen maken van deze subsidiemogelijkheden.

Lobby bovenregionale financiering

Om onze stad klaar te maken voor de toekomst met bijbehorende groei- en ontwikkelopgaven richting duurzame en innovatieve stadsvernieuwingsoplossingen is het zaak om hierin (boven)regionaal actief te worden in (strategische) netwerken zoals Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland. Door gezamenlijk en integraal op te trekken richting o.a. regio, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie, Rijk en EU, kunnen mogelijk alternatieve c.q. aanvullende financieringsstromen op diverse gebieden op gang worden gebracht.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Visie van de stad

De ambities uit de visie van de stad hebben wij toegespitst op de hoofdprioriteiten zoals we die in de inleiding bij deze begroting beschreven hebben. We blijven nadrukkelijk het contact met de inwoners zoeken om ambities aan te scherpen en zo steeds de beste keuzes voor de stad te kunnen maken. Vast staat dat de menselijke maat, duurzame ontwikkeling en slimme mobiliteit centraal staan.

Klant Contact Cenctrum (KCC)

Het KCC optimaliseert de dienstverlening en uitbreiding van taken. De kanalen post en sociale media worden toegevoegd. Op het gebied van bedrijfsvoering wordt geïnvesteerd in monitoring, sturing en kwaliteitsnormeringen. Alles met als doel de dienstverlening toegankelijker, begrijpelijker en efficiënter te maken.