Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV01 Bestuur

1.648

1.913

2.392

2.426

2.418

2.210

TV02 Burgerzaken

518

1.090

895

892

878

906

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

472

363

363

363

363

363

Lasten Bestuur en Ondersteuning

2.637

3.365

3.650

3.681

3.659

3.479

TV01 Bestuur

125

3

3

3

3

3

TV02 Burgerzaken

752

749

453

430

432

491

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

635

640

657

657

657

657

Baten Bestuur en Ondersteuning

1.511

1.391

1.112

1.089

1.091

1.150

Totaal saldo van baten en lasten

-1.126

-1.974

-2.537

-2.592

-2.568

-2.329

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-1.126

-1.974

-2.537

-2.592

-2.568

-2.329

Het verschil tussen de begroting 2018 en 2019 is hoofdzakelijk het gevolg van de herziene begroting van de GR Regio AV. De beschikbare middelen voor de uitvoering van de regionaal maatschappelijke agenda zijn in dit programma opgenomen. Dit betreft overigens alleen een verschuiving van budgetten tussen de verschillende programma's. Daarnaast is voor de jaren 2019-2021 € 200.000 opgenomen voor de uitvoering van het restant van het Gorcums Akkoord. Ook heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de geraamde inkomsten voor reisdocumenten en identiteitsbewijzen, volgend uit het feit dat de geldigheidsduur voor deze documenten in 2014 verlengd is naar 10 jaar.