Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Integraal Veiligheidsplan

Cameratoezicht

Begin 2019 wordt het nieuwe integrale veiligheidsplan aan de raad voorgelegd. Dit beleidsplan is de kapstok aan de hand waarvan het veiligheidsbeleid van de gemeente, samen met inwoners, ondernemers, partners en collega's, de komende vier jaar wordt bepaald. Het integrale veiligheidsbeleid kent 7 prioriteiten:

ondermijning, zorg & veiligheid, veilige wijken, aanpak cybercrime, evenementen, vermogens- & geweldscriminaliteit en fysieke veiligheid.

Publiek cameratoezicht is gericht op het voorkomen van verstoring van de openbare orde en veiligheid. Vanaf 2008 is op een aantal locaties in Gorinchem cameratoezicht ingevoerd en effectief gebleken. De regelgeving rond cameratoezicht in het openbaar gebied beperkt zich sinds 2016 niet langer tot de inzet van vaste camera’s. Ook mobiel en tijdelijk cameratoezicht vallen onder de regelgeving. In het nieuwe Integraal veiligheidsplan zal cameratoezicht genoemd worden. Dat betekent dat er in 2019, samen met onze partners en politie, geïnventariseerd gaat worden wat de mogelijkheden en wensen zijn rondom het inzetten van cameratoezicht op onveilige plekken.

Wijkgericht werken

Alle Gorcumse wijken hebben een eigen dynamiek. We willen deze dynamiek op wijkniveau integraal (vanuit Wijkbeheer, Gorinchem Beweegt, Sociaal Team, opbouwwerker, inrichting buitenruimte etc.) realiseren. We zoeken naar samenwerking met bewoners en netwerkpartners om zowel de fysieke als sociale leefbaarheid te verbeteren. Voor deze samenwerking bestaat geen blauwdruk maar we kijken wat er nodig is (maatwerk). In 2019 willen we daarnaast het integraal wijkgericht werken binnen de gemeente verder ontwikkelen.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Wijkagenten

Politiecapaciteit is schaars. De verdeling van de capaciteit binnen de politie over de diverse politiedistricten is een lastige zaak. Basisteams en districten zijn afhankelijk van regionale teams waarbij ook gekeken wordt naar het totaal van meldingen en incidenten. De komende jaren zullen de gemeente/burgemeester en het lokale basisteam van de politie zich inzetten om dit onderwerp op de agenda te zetten en te houden om zo blijvend aandacht te vragen voor voldoende capaciteit voor Gorinchem om zowel de prioriteiten uit het integrale veiligheidsplan als de opdrachten voor de eenheid Rotterdam te kunnen uitvoeren.

Buurtpreventieteams

Op dit moment zijn er buurtpreventieteams actief in Stalkaarsen en Gorinchem-Oost. Daarnaast bestaat het preventieteam Gorinchem. We blijven de bestaande preventieteams faciliteren. Daarnaast stimuleren we andere bewoners om ook buurtpreventieteams/WhatsApp-groepen op te starten.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Netwerkregisseur Zorg & Veiligheid

Casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid waarbij de openbare orde en veiligheid in het geding is wordt door de netwerkregisseur zorg & veiligheid opgepakt en begeleid (aanpak risicojeugd, radicalisering). Hierbij is nauwe afstemming met de maatschappelijke partners en het sociaal- en zorgdomein ingeregeld.

Wijkbeheer

De gemeente betrekt actief haar wijkbewoners en zoekt de samenwerking met netwerkpartners op het gebied van de fysieke en sociale leefbaarheid.

Wijkveiligheid

De gemeente activeert bewoners om zelf bij te dragen aan wijkveiligheid, door onder andere de veiligheidsmarkt en buurtpreventieteams. Daarnaast wordt integraal samengewerkt met onder andere jongerenwerkers, bureau Halt, Gorinchem Beweegt en de politie voor zaken als jongerenoverlast, criminaliteitspreventie en veilige horeca.

Burgerinitiatieven

De gemeente ondersteunt de straat- en buurtactiviteiten en de burgerinitiatieven. Om maatschappelijke initiatiefnemers (inwoners en organisaties) te ondersteunen in het ontwikkelen en realiseren van hun plannen, hanteren we de werkwijze van de ideeënmakelaar. Deze werkwijze is gericht op het leggen van verbindingen en het stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid en ondersteuning van vrijwilligers en (burger)initiatieven.

Port security

De gemeente heeft een havenbeveiligingsplan, houdt dit up-to-date en voert toezicht uit op de naleving van de wetgeving door de havenfaciliteit. De gemeente voert een veiligheidsanalyse uit op binnenkomende schepen.

Merwede Lingelijn

Het Platform Sociale Veiligheid (SV) MerwedeLingelijn MLL is opgericht om van de boemeltrein een goede en veilige treinverbinding te maken. Binnen het Platform SV wordt samengewerkt met Team Toezicht en Handhaving en de camera-uitleesruimte (CUR) van de gemeente. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor het behoud en verbetering van het sociale veiligheidsniveau in de trein, de stations en de omgeving van de stations. Belangrijke middelen die worden ingezet zijn: cameratoezicht, fysiek toezicht, registratie en effectieve aanpak van incidenten, reizigersonderzoek en schouwen.

Evenementen

De gemeente verleent vergunningen voor evenementen en faciliteert, in samenwerking met veiligheidspartners en organisatoren, het veilige verloop van grootschalige evenementen. De regievoerder van de gemeente zorgt voor optimale afstemming en samenwerking. In de visie van de gemeente zijn veiligheid en leefbaarheid leidende uitgangspunten.

Toezicht en handhaving

De camera-observanten hebben een regisserende rol bij de inzet op incidenten en zijn informant voor de handhavende instanties. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) houden gericht toezicht op een gebied of activiteit en gaan waar nodig over tot handhaving. De BOA’s worden ingezet voor meerdere taken zoals het marktmeesterschap, controle (stations) MLL, evenementen, naleving van APV, drank- en horecawet, controle uitstallingen en zwerfvuil, honden- en adrescontroles en toezicht havenfaciliteit.

Radicalisering

Dit wordt een prioriteit in het hoofdthema Zorg & Veiligheid in het nieuwe integrale veiligheidsplan 2019-2022 waarbij de inzet van de netwerkregisseur Zorg & Veiligheid een essentiele voorwaarde is.

Ondermijning

Dit wordt een hoofdthema in het nieuwe integrale veiligheidsplan 2019-2022. In 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Evenementenbeleid

Het huidige evenementenbeleid wordt eind 2018 herzien. Vervolgens wordt een start gemaakt met het uitvoeren van het evenementenbeleid.