Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

2.897

3.110

3.096

3.077

3.077

3.077

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.679

2.656

1.883

1.585

1.580

1.579

Lasten Veiligheid

4.576

5.766

4.979

4.662

4.657

4.657

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

336

126

126

126

126

126

TV12 Openbare orde en Veiligheid

690

677

702

402

402

402

Baten Veiligheid

1.026

803

828

528

528

528

Totaal saldo van baten en lasten

-3.550

-4.963

-4.151

-4.133

-4.129

-4.128

Mutaties reserves

322

741

0

50

50

50

Resultaat

-3.227

-4.222

-4.151

-4.084

-4.079

-4.079

De afname van de lasten in 2019 ten opzichte van 2018 is het gevolg van het feit dat er in 2018 nog sprake was van een incidenteel budget voor de realisatie van de tunnel en lift bij het station. Dit budget werd gedekt uit een reserve, waardoor ook de mutaties op de reserves lager uitvallen.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

CUR hard- en software

44

Totaal investeringen

-

44

-

-

Subsidies (bedrag x € 1.000)

Bedrag

Dierenasiel Gorinchem

43