Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Integraal verkeersplan (mobiliteitsvisie)

Door het beperkte aantal oost-west verbindingen is de verkeersinfrastructuur erg kwetsbaar, daarnaast is de fiets op het moment geen aantrekkelijk alternatief voor de auto. In 2019 wordt een integraal verkeersplan gemaakt waarmee de stad Gorinchem op lange termijn bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam wordt en blijft. Bestaande plannen zoals het Fietsplan 2013 en Verkeersstructuurplan binnenstad 2015 maken onderdeel uit van dit plan. Vooruitlopend is in 2018 de herinrichting van de Banneweg onderzocht. De realisatie wordt in 2019 voorbereid en eind 2019 gestart.

Fietsparkeerplekken

Het fietsparkeren in de binnenstad is een toenemende ergernis, waarbij de doorgang voor de hulpdiensten soms in het geding is. In 2019 wordt integraal fietsparkeerbeleid opgesteld dat past bij de ontwikkelingen en ambitie van de stad. Hiervoor is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld. Eind 2018 of begin 2019 worden fietsaanleunbeugels en fietsparkeervakken aangebracht op strategische plekken in de binnenstad. Separaat wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een (bewaakte) fietsenstalling in de binnenstad.

Vergroten parkeercapaciteit

Op bepaalde momenten is de parkeerdruk in de binnenstad erg hoog (vooral ’s avonds, in het weekend en bij de grotere activiteiten). De beschikbare parkeergelegenheid in en om de binnenstad is beter te benutten en mogelijk uit te breiden. In 2018 is met de stad gezocht naar mogelijkheden voor het beter benutten, welke in 2019 geëffectueerd worden. In 2019 zal het parkeerbeleid opgesteld worden, waarvoor € 50.000 beschikbaar is gesteld, dat past bij de ontwikkelingen en ambitie van de stad. Vooruitlopend op de uitkomsten wordt een tijdelijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nabij Kweeklust gerealiseerd, waarvoor € 80.000 beschikbaar is gesteld.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Creëren parkeergelegenheid

Het creëren van extra permanente parkeergelegenheid is onderdeel van de herziening/ herijking van het parkeerbeleid dat op korte termijn wordt opgestart. Hierin zal ook het realiseren van overstapmogelijkheden op OV en/of fiets meegenomen worden. Ook liggen er kansen vanuit de provincie om een proef te doen met P+fiets voor o.a. de zomerfeesten. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment verkend en uitgewerkt.

Inrichting E-laad infrastructuur

De vastgestelde beleidsregels maken het inmiddels mogelijk dat alle aanvragen voor E-laadstations kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.

Intergemeentelijke lobby’s

De lobby van de A27 is verschoven van het op de agenda krijgen en houden naar het met prioriteit uitvoeren van de werkzaamheden voor het wegvak Werkendam – Scheiwijk inclusief aansluiting Groote Haar. Daarnaast moet de lobby gericht worden op de realisatie van diverse maatregelen om de overlast voor forenzen en bewoners van Gorinchem tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Voor deze lobby wordt samengewerkt met de stichting A27.
De lobby van de A15 moet sinds de startbeslissing voor de A15 Sliedrecht – Gorinchem verschoven worden naar het op de kaart houden van het project en het behalen van de planning (2025 – eerste schop in de grond). Voor deze lobby wordt samengewerkt met de stichting A2, regio Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Planologie

Bij de planologische ontwikkelingen houden we rekening met verkeer- en vervoeraspecten.

Inrichting

Openbare ruimte

Bij onderhoud aan de openbare ruimte zoeken we naar kansen om de totale inrichting te verbeteren. Zo sluiten we aan bij doelen van de inclusieve samenleving, citymaking- projecten en duurzaamheid.

Regionale samenwerking

Regionaal werken we samen op het gebied van de veerdienst, verkeersveiligheid, verkeersbeleid en afstemming van wegwerkzaamheden.

Verkeersveiligheid

Diverse verkeersveiligheidsprojecten voeren we uit op het gebied van verkeersgedrag. Daarnaast passen we maatwerk toe ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Evenementen en

activiteiten

Bij evenementen en activiteiten houden we rekening met verkeer- en parkeeraspecten.

Veerdienst

We onderhouden diverse veerverbindingen, verzorgen de calamiteitenbestrijding op het water en bieden vraagafhankelijk vervoer aan over het water. Deze reguliere taken doen we zo duurzaam mogelijk. Hiervoor worden begin 2020 twee elektrische veerboten in de vaart genomen.

Haven

We exploiteren ligplaatsen voor passanten, winterplaatsen in de Lingehaven, de historische haven en de passagierssteiger Buiten de Waterpoort. We werken aan een toekomstvisie voor onze historische Lingehaven. Daarnaast organiseren we de jaarlijkse terugkerende evenementen Open Havendag en Botenbeurs en één keer in de twee jaar (2019) ondersteunen we de organisatie van het Lingehavenconcert.

Parkeren

We exploiteren de betaalde parkeervoorzieningen en reguleren de parkeerbehoefte. 

Leefvoorzieningen

Het kwaliteitsniveau van de leefvoorzieningen handhaven we op basis van de vastgestelde beleidskaders.