Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV21 Verkeer en vervoer

4.563

4.469

4.690

4.638

4.685

6.459

TV22 Parkeren

1.170

810

960

949

943

939

TV23 Recreatieve Havens

396

537

585

591

597

596

TV24 Economische Havens en waterwegen

166

27

27

27

26

26

TV25 Openbaar vervoer

3.480

3.059

2.904

4.363

2.747

2.744

Lasten Verkeer en vervoer

9.776

8.902

9.166

10.568

8.998

10.763

TV21 Verkeer en vervoer

325

321

320

320

320

320

TV22 Parkeren

746

689

689

689

689

689

TV23 Recreatieve Havens

105

123

116

116

116

116

TV24 Economische Havens en waterwegen

147

40

116

116

116

116

TV25 Openbaar vervoer

2.977

2.685

2.631

4.433

2.518

2.517

Baten Verkeer en vervoer

4.301

3.857

3.872

5.674

3.759

3.758

Totaal saldo van baten en lasten

-5.475

-5.045

-5.295

-4.894

-5.239

-7.005

Mutaties reserves

6

0

-420

-682

-147

1.853

Resultaat

-5.469

-5.045

-5.715

-5.576

-5.386

-5.152

Het verschil tussen de begroting 2018 en 2019 wordt met name verklaard door de in de Perspectiefnota 2019-2022 beschikbaar gestelde extra budgetten voor het mobiltieitsplan en het onderzoek naar de benodigde aanpassingen in de parkeervoorzieningen. De toename van de toevoegingen aan reserves in 2019 wordt met name veroorzaakt door extra stortingen in de reserve Infrastructuur, volgend uit de Perspectiefnota 2019.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Elektrische veerboten

4.000

pm

Aanpassing walvoorziening veerboten

800

Openbare verlichting

159

159

159

158

Illuminatieplan binnenstad

150

Fietsparkeren binnenstad

200

Vergroten parkeercapaciteit

80

Herinrichten Banneweg

1.000

Vervangen straatmeubilair

92

92

92

92

Vervangen verkeersborden

40

40

40

40

Infrastructurele aanpassingen ivm OV concessie

100

Straatmeubilair vestingplan binnenstad

200

Havens geleidewerken

136

Bruggen steigers

87

Bastion II

1.000

Beschoeiing Kriekenmarkt

142

Totaal investeringen

6.957

1.520

291

290

Elektrische veerboten
In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een krediet van € 4,2 mln. beschikbaar gesteld voor de bouw van 2 elektrische veerboten. De aanbesteding geschiedt in 2018. Derhalve is daar in de begroting 2018 € 0,2 mln. voor opgenomen. Ten behoeve van de daadwerkelijke bouw van de veerboten is in de begroting 2019 een investeringsbudget van € 4 mln. opgenomen. De verwachting is dat de elektrische veerboten begin 2020 in gebruik worden genomen.

Aanpassing walvoorziening veerboten
In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een krediet van € 0,8 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpassingen van 2 aanlegsteigers.

Herinrichten Banneweg
De Banneweg is aan het einde van zijn technische levensduur, waardoor groot onderhoud nodig is. Voor het herinrichten van de Banneweg is er een budget van € 1 mln. beschikbaar gesteld dat uit de reserve infrastructuur wordt gedekt. Overige kosten worden uit de reeds beschikbare onderhoudsbudgetten gedekt.

Bastion II

Voor de aanpassing van het openbaar gebied in Bastion II is bij amendement 4 van de Perspectiefnota 2017-2020 € 1 mln. beschikbaar gesteld. De planvorming vindt in 2019 plaats.