Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Verbetering vestigingsklimaat

Verbetering van het vestigingsklimaat voor duurzame en innovatieve bedrijven. Vanaf 2024 kan er daadwerkelijk worden gestart met de uitgifte van het in het voorjaar 2018 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Groote Haar, waarbij met name de vestiging van duurzame bedrijvigheid de hoogste prioriteit heeft. Daarnaast worden duurzame bedrijven aangetrokken voor bestaande locaties, zoals Bedrijventerrein Oost II.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs

Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs vindt op regionale schaal plaats binnen de arbeidsmarktregio Gorinchem. Vanuit een gezamenlijk initiatief van scholen, bedrijven en onderwijs (School & Bedrijf) wordt gewerkt aan een verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. In 2019 zal School & Bedrijf zich richten op innovatie en maatwerk. Daarnaast zal het techniekonderwijs verder worden ontwikkeld. Het Leerwerkloket zal meer nadruk gaan leggen op het taalonderwijs binnen de integrale-aanpak van leren en werken. Daarnaast wordt door het loket een ondersteunende marketing- en communicatiecampagne gevoerd.

Glasvezelkabels

Snel en betrouwbaar internet is voor bedrijven en voor onze inwoners een belangrijke basisvoorziening. Deze voorziening wordt aangeboden door verschillende marktpartijen. Als gemeente faciliteren wij deze bedrijven maximaal zodat zij deze voorzieningen kunnen aanbieden en uitrollen.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Toerisme

We werken samen met partijen uit de stad aan de promotie van Gorinchem. De vesting is hierbij het icoon van de stad. Een accent wordt gelegd op stadsontwikkeling. Met de kwaliteiten van onze stad en die van de directe regio zetten we in op meer bezoekers en willen we (nieuwe) inwoners en bedrijven aan ons binden.

Detailhandel

In samenwerking met alle relevante partijen werken we actief aan een toekomstgericht beleid voor de detailhandel. Centraal hierbij staat vermindering van de winkelleegstand, onder meer via keuzes op het gebied van transformatie en ruimte voor innovatie.

Regionaal Maatschappelijke Agenda

Wij werken in 2019 mee aan de opgave Maritieme maakindustrie en de opgave Vrijetijdseconomie. De regio zal in 2019 raadsinformatiebijeenkomsten over de uitvoering van de Regionaal Maatschappelijke Agenda organiseren.

Bedrijventerreinen

We ontwikkelen en geven de resterende kavels uit op de bedrijventerreinen Oost II en Schelluinen-West (op afstand) en individuele werklocaties, zoals aan de Handelskade en op bedrijventerrein Avelingen. Wij revitaliseren bedrijventerrein Avelingen-West.