Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV31 Economische ontwikkeling

348

350

628

628

603

442

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.616

7.104

12.103

9.622

9.318

9.317

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

21

44

34

34

34

34

TV34 Economische promotie

569

434

585

445

456

455

Lasten Economie

4.555

7.933

13.350

10.729

10.411

10.248

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.055

7.062

12.061

9.531

9.228

9.228

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

40

76

182

182

182

182

TV34 Economische promotie

12

0

0

0

0

0

Baten Economie

4.107

7.138

12.242

9.713

9.410

9.410

Totaal saldo van baten en lasten

-448

-795

-1.108

-1.016

-1.001

-838

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-448

-795

-1.108

-1.016

-1.001

-838

In de Perspectiefnota zijn vanaf 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor internationale betrekkingen, het Hamelhuis en Citymarketing. Daarnaast is de invoering van Bedrijfsinvesteringszone (Biz) budgettair neutraal vertaald in de budgetten. De extra bijdrage bovenop de OZB wordt 1 op 1 doorbetaald aan de Stichting Biz Gorinchem (TV33 resp. TV31).

De (neutrale) toename van de budgetten in de begroting 2019 ten opzichte van 2018 voor het taakveld 32, fysieke bedrijfsinfrastructuur, is het gevolg van actualisaties van de grondexploitaties, overeenkomstig het vastgestelde MPG.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Citymaking

100

100

Vestingplan

50

Totaal investeringen

150

100

-

-

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gorinchem City Marketing/VVV

333

Binnenstadsmanagement

80