Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Stagemogelijkheden

De stagemogelijkheden voor Gorcumse studenten wordt gekoppeld aan het concept van leven lang leren. We zetten in op het vergroten van de bewustwording van de jongere generatie op de baankansen in de Arbeidsmarktregio Gorinchem, door zelf het goede voorbeeld te geven in het begeleiden van stagiaires en leerwerkstudenten.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Leerplicht

We zien erop toe dat voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. De uitvoering ligt bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS).

Ondernemersprijs voor scholieren

De Gorinchemse ondernemersprijs voor scholieren wordt gecontinueerd.

Onderwijshuisvesting

Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. In 2019 ligt de nadruk op de voorbereiding van de bouw van de brede school Hoog Dalem, de verduurzaming van enkele schoolgebouwen, de uitbreidingen van het Gilde, het Technasium en het Gomarus. Daarnaast wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd waarbij duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is.

Speciaal onderwijs

De inzet op het ‘thuisnabij onderwijs’ zetten we voort.

Leerlingenvervoer

We verzorgen en bekostigen het leerlingenvervoer.

Onderwijs aan vluchtelingen

Het onderwijs aan kinderen van statushouders wordt verzorgd via de internationale schakelklassen.

Onderwijsachter-standenbeleid

We pakken onderwijsachterstanden aan door de inzet van onder meer Voor- en Vroegschoolse Educatie, schakelklassen, taalprojecten, naschoolse activiteiten en logopedie.

Volwasseneneducatie

In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de gemeente Gorinchem door het Rijk aangewezen als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio voor het verzorgen van volwasseneneducatie in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hiervoor wordt een regionaal programma opgesteld.

Brede scholen

We starten met de doorontwikkeling van het Brede School beleid met extra aandacht voor de wijkfunctie. Dit doen we in samenhang met de ontwikkeling Integraal Kind Centra (IKC).

HBO-initiatieven

De gemeente is blij met HBO-initiatieven in Gorinchem. Uitkomsten van haalbaarheidsstudies zijn bepalend voor het vervolg.