Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV41 Openbaar basisonderwijs

238

241

227

227

227

226

TV42 Onderwijshuisvesting

3.412

3.359

3.009

3.296

3.178

3.315

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.176

5.398

5.161

4.898

4.964

5.060

Lasten Onderwijs

8.825

8.997

8.396

8.420

8.369

8.602

TV42 Onderwijshuisvesting

174

194

159

148

148

203

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.672

2.119

2.162

2.069

2.069

2.069

Baten Onderwijs

2.846

2.313

2.321

2.217

2.217

2.272

Totaal saldo van baten en lasten

-5.979

-6.684

-6.075

-6.203

-6.152

-6.330

Mutaties reserves

0

0

226

0

0

0

Resultaat

-5.979

-6.684

-5.849

-6.203

-6.152

-6.330

De afwijking binnen dit programma tussen het begrotingsjaar 2018 en het begrotingsjaar 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van een aantal schoolgebouwen die op de nominatie staan om te worden gesloopt, de kosten voor sloop en de onttrekking aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Ook zijn ten opzichte van 2018 diverse onderhoudsplannen (m.n. voor de multifunctionele schoolgebouwen en de brede school Schuttersplein) geactualiseerd wat financiële gevolgen heeft voor de exploitatiebegroting. Verder zijn via de Perspectiefnota 2019 de kosten voor de aanschaf van de 1e inrichting voor het Fortes College opgenomen in de begroting 2019. De budgetten voor het Onderwijsachterstandenbeleid zijn zowel aan de batenzijde als aan de lastenzijde geactualiseerd en verhoogd.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Brede school Hoog Dalem

1.556

2.682

1.486

Renovatie Dr Hiemstralaan

1.000

Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK

300

690

Totaal investeringen

2.856

3.372

1.486

-

Brede school Hoog Dalem
Als aanvulling op het medio 2017 al beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van een brede school in Hoog Dalem zijn in deze begroting middelen voor extra voorzieningen voor sportverenigingen en ontmoetingsmogelijkheden in Gorinchem-Oost/Hoog Dalem begroot. Deze bestaan o.a. uit een voorziening in de brede school voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang en uit een investering voor een extra sportzaal met ontmoetingsruimte. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in een multifunctioneel sportveld dat ook 'breed', bijvoorbeeld in verenigingsverband, gebruikt kan worden.Ten slotte wordt het bouwkrediet voor de brede school Hoog Dalem verhoogd als gevolg van meer realistische bouwnormen/marktprijzen en de eisen in het kader van duurzaamheid en energieneutraliteit. We zetten in op maximale duurzaamheid.

Renovatie Dr. Hiemstralaan 24/24a
We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame huisvesting van Yulius in Gorinchem. Op dit moment zijn zij gehuisvest aan het Merwedekanaal. Er is in dit verband 1 miljoen euro gereserveerd voor de renovatie van Dr. Hiemstralaan 42. We onderzoeken echter ook alternatieven omdat een andere partij inmiddels voor een andere vestigingslocatie lijkt te hebben gekozen.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Peuterspeelzalen

483

Avres

11