Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Capaciteit en tarieven binnensport

In 2018 en 2019 wordt een breed onderzoek uitgevoerd naar de tarieven van de sportaccommodaties in Gorinchem, n.a.v. het rapport ‘Ruimtebehoefte en tarieven binnensport’ van het Mulier Instituut uit 2017. Bij dit onderzoek worden de sportverenigingen en de Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties (SGS) betrokken. In 2019 zal besluitvorming volgen over mogelijke verbeteringen en/of een aanpassing van het tarievenstelsel sport.

Subsidiebeleid

We streven naar maatwerk en participatie. Vanuit dat oogpunt sturen we op de vereenvoudiging van het aanvragen van subsidies voor in elk geval burgerinitiatieven en kleine subsidieaanvragen van bijvoorbeeld verenigingen.

Toekomstbestendig Cultuurhuis

Onderzocht wordt in hoeverre ombouw van DND tot multifuncitoneel Cultuurhuis mogelijk is. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van het behoud van huidige theaterzaal en podium en samenvoeging met de bibliotheek. Zo mogelijk worden andere sociaal-culturele functies toegevoegd.

Voordat keuzes worden gemaakt over de definitieve vormgeving van het Cultuurhuis zal participatief worden bepaald aan welke sociaal-culturele voorzieningen behoefte is en op welke locatie (stad en/of wijk).

Mocht duidelijk zijn dat uit de participatie naar voren komt dat een multifunctioneel Cultuurhuis in de stad gewenst is, dan bestaat het project uit:

- Een toekomstbesteding ingericht Cultuurhuis (ontwerp 1e helft 2019, start bouw eind 2019) ;

- Een organisatie die in staat is het gebouw zo optimaal mogelijk te exploiteren e.e.a. in samenhang met de organisatie van het Huis van Inspiratie (medio 2019).

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Gorcumse geschiedenis en erfgoed

Het Gorcums Museum vernieuwt in 2019 - in samenwerking met de historische vereniging Oud-Gorcum, het Regionaal Archief Gorinchem (RAG), het Hamelhuis, de stichting Gouden Eeuw en het Huis van Inspiratie - haar historische presentatie. De belangrijkste en bepalende historische gebeurtenissen van Gorinchem worden hierbij voor de burgers herkenbaar, toegankelijk en verhalend uitgewerkt. Er zal aansluiting worden gezocht met de nog tastbare historie in de stad. Tevens wordt verbinding gelegd met doelen en uitgangspunten van GO2032, Stadspromotie en City Marketing.

Het RAG zal naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan uitvoering geven aan een aantal activiteiten rondom de geschiedenis van de stad.

Bevordering deelname onderwijs, sport en cultuur

Gorinchem Beweegt en stichting Leergeld zetten in op kennismaking met en deelname aan sport- en cultuuractiviteiten van kinderen. Verder werken we met veel partners samen om laaggeletterdheid te bestrijden om zo drempels voor deelname aan onderwijs weg te nemen. Via het onderwijsachterstandenbeleid worden kwetsbare kinderen vroegtijdig opgespoord en ondersteund in het vinden van passend onderwijs. Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt in opdracht van de gemeente de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Onderdeel van deze opdracht is ook het bevorderen van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten.

Binnensportruimte

Bij het Fortes lyceum wordt de huidige sportzaal gesloopt en vervangen door een sporthal met 2 zaaldelen voor Fortes en 1 zaaldeel voor OKK met een valondergrond en een vaste turnopstelling. Hiermee wordt meer binnensportruimte voor de georganiseerde sport gerealiseerd en gestreefd naar een goede verdeling van de binnensportruimte over de stad.

Onderwerp

Toelichting overig

Huis van Inspiratie

Het Huis van Inspiratie is de paraplu waaronder verschillende sociaal culturele activiteiten worden gebundeld en geprogrammeerd. Het "1 + 1 = 3-effect", wat leidt tot een groter bereik en onderlinge versterking. Voor de ontwikkeling van het Huis van Inspiratie (o.a. voor regisseur, activiteiten en communicatie) is structureel extra budget beschikbaar gesteld.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Lokaal sport- en beweegaanbod

We faciliteren het digitale platform en de Sportpas-app voor sport- en beweegaanbod op www.gorinchembeweegt.nl, om het doorverwijzen naar het reguliere sportaanbod laagdrempeliger te maken. 

Leefstijl

De gemeente zet samen met partners in op een gezonde, positieve leefstijl en leefomgeving. Dit gebeurt onder andere door interventies en programma's binnen het onderwijs en voor kwetsbare doelgroepen.

Sportverenigingen

We adviseren en begeleiden sportverenigingen over een veelzijdig sportaanbod en een aantrekkelijk verenigingsleven voor Gorinchem en we bevorderen en ondersteunen samenwerking tussen de verenigingen.

Sportaccommodaties

We dragen zorg voor optimaal en efficiënt gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties.

Uitvoering speelruimteplan

Van 2018 t/m 2027 wordt, gefaseerd per speelbuurt en in overleg met de bewoners, het nieuwe speelruimteplan uitgevoerd in heel Gorinchem.

Burgerinitiatieven

We ondersteunen burgerinitiatieven die bijdragen aan het bevorderen van de sociale cohesie, gezonde leefstijl, sport of cultuureducatie.

Cultuureducatie

Met behulp van cultuurcoaches, in samenwerking met scholen en culturele partners, geven we uitvoering aan het cultuureducatieve programma.

Spreekkamer

De spreekkamer ondersteunt maatschappelijke initiatiefnemers met het ontwikkelen en realiseren van hun culturele plannen.

Oude Hollandse Waterlinie (OHW)

We nemen deel aan de erfgoedlijn OHW. We vragen subsidie aan voor uitvoering Vestingplan.

Nieuwe Hollandse

Waterlinie (NHW)

We nemen deel aan het Pact van Loevestein. We verkennen bredere samenwerking rondom de NHW met andere gemeenten.

Archeologie

We voeren het archeologiebeleid uit.

Leefvoorzieningen

Het kwaliteitsniveau van de leefvoorzieningen handhaven we op basis van de vastgestelde beleidskaders.

Stichting Vestingdriehoek

We maken onderdeel uit van een toeristisch samenwerkingsverband tussen de vestingsteden Gorinchem en Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren.

NL Delta Biesbosch Haringvliet

Verschillende organisaties in het gebied tussen Slot Loevestein en de Haringvlietsluizen werken samen om de deelgebieden aan elkaar te verbinden waarbij de focus ligt op natuur, water, cultuur en cultuurhistorie. Gorinchem is hierin bestuurlijk vertegenwoordigd via de Vestingdriehoek. Riveer kan een toekomstige rol spelen in de verbindingen over water.