Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV51 Sportbeleid en activering

885

871

973

980

965

896

TV52 Sportaccommodaties

3.512

3.408

3.446

3.432

3.412

3.398

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.376

1.287

1.457

1.927

1.819

1.809

TV54 Musea

447

776

734

734

734

733

TV55 Cultureel erfgoed

728

810

1.014

1.015

882

1.088

TV56 Media

708

646

801

801

760

760

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.448

2.374

2.572

2.584

2.593

2.605

Lasten Sport, cultuur en recreatie

10.105

10.173

10.997

11.472

11.165

11.289

TV51 Sportbeleid en activering

161

92

47

47

47

47

TV52 Sportaccommodaties

1.422

1.375

1.376

1.376

1.376

1.376

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

325

256

186

186

186

186

TV54 Musea

212

137

109

109

109

109

TV55 Cultureel erfgoed

247

194

184

184

184

184

TV56 Media

129

139

117

117

117

117

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

269

212

212

212

212

212

Baten Sport, cultuur en recreatie

2.767

2.405

2.231

2.231

2.231

2.231

Totaal saldo van baten en lasten

-7.338

-7.767

-8.766

-9.241

-8.933

-9.058

Mutaties reserves

59

75

155

75

61

0

Resultaat

-7.279

-7.693

-8.611

-9.166

-8.872

-9.058

De afwijking in 2019 ten opzichte van 2018 wordt onder andere verklaard door de gevolgen van de besluitvorming Perspectiefnota 2019 (verhoging exploitatiebijdrage SGS, actualisatie MOP Buitensport, organisatiekosten HvI, flexibel Cultuurbudget, verhoging subsidie Bibliotheek en de verhoging budgetten compostering en renovatie groen). Daarnaast zorgen de verschuiving tussen de verschillende kalenderjaren van de onderhoudsbijdrage aan de Molenstichting Simav en de mutaties in de hiervoor gevormde bestemmingsreserve voor een afwijking tussen de begroting 2018 en de begroting 2019.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Speelruimteplan

203

203

203

203

Toekomstbestendig Cultuurhuis

10.000

Totaal investeringen

10.203

203

203

203

Toekomstbestendig Cultuurhuis
Voor de realisatie van het toekomstbestendige Cultuurhuis is een budget beschikbaar van € 10 miljoen. Op dit moment wordt de variant van renovatie van de bestaande locatie Haarstraat 64, mogelijk in combinatie met pand(en) in de nabijheid, onderzocht. Als de keuze valt op dit scenario, komen de reeds geraamde bedragen voor o.a. de vervanging van de trekkenwand en het stoelenplan, per saldo een bedrag van ruim € 1 miljoen, te vervallen.

Subsidies (bedrag x € 1.000)

Bedrag

SGS (Bijdrage op basis van een exploitatie- en huurovereenkomst)

1.580

Bibliotheek AanZet

627

P.C.G. huursubsidie

16

Jeugdsport

58

O.K.K. huursubsidie

11

55+ en gehandicapten

16

Cultuureducatie

150

Spreekkamer

 53

Culturele diensten en activiteiten diversen

136

Podiumkunsten Gorinchem (PoGo)

221