Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Voorkomen overbelasting mantelzorgers

Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door gerichte aandacht en ontmoetingen te organiseren met als doel om de mantelzorgers in beeld te krijgen. Daarnaast onderzoeken wat ontbreekt in het huidige aanbod om zodoende de mantelzorgers meer en tijdig te ontlasten.

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken wordt zowel vanuit het programma veiligheid (programma 2) als vanuit het Sociaal domein gefinancierd en aangestuurd. De gezamenlijke inhoudelijke ambitie staat beschreven in programma 2 .

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Aandacht voor eenzaamheid

Aandacht voor eenzaamheid onder ouderen zal als thema worden meegenomen in het op te stellen integraal beleid sociaal domein. In de eerste helft 2019 zal dit beleid ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Uit dit beleid komen uitvoeringsprogramma's voort. De Rotterdamse aanpak kan als inspiratie dienen bij deze uitvoering. De te kiezen aanpak moet passen in Gorinchem. In elk geval zal Gorinchem Beweegt in 2019 het programma Senioren Fit starten. Ouderen in de Gildenwijk worden persoonlijk benaderd voor een beweegprogramma met als gewenst neveneffect het versterken van hun sociale netwerk. Eenzaamheid is een probleem onder verschillende doelgroepen. In het programma van eisen van Jongerenwerk is ‘meedoen’ ook nadrukkelijk geadresseerd. Daarnaast krijgt eenzaamheid aandacht in de doorontwikkeling van de sociale teams.

Anders sturen op zorg-inkoop

Er zijn resultaatafspraken gemaakt met zorgaanbieders Hulp bij Huishouden en Begeleiding. Leveren van maatwerk en bieden van kwaliteit vormen de kern van de afspraken. Medio 2018 zijn we volgens deze nieuwe werkwijze gaan werken. In 2019 evalueren we aan de hand van onder meer cliëntervaringsonderzoeken en inzet van het monitoringsinstrument of de kwaliteitseisen, en met name het individuele maatwerk en de menselijke maat worden behaald.

Inrichting dementievriendelijke gemeenschap

We geven zelf het goede voorbeeld door onze medewerkers te trainen in het signaleren van en omgaan met dementie. Daarnaast zetten we in op het behalen van het certificaat van Alzheimer Nederland.

Eigen bijdrage Wmo

Het is zeer waarschijnlijk dat per 1-1-2019 het abonnementstarief wordt ingevoerd. Dat wil zeggen dat alle Wmo-cliënten een vast bedrag van € 17,50 per 4 weken gaan betalen. Dit besluit komt voort uit het regeerakkoord en gemeenten zijn verplicht dit uit te voeren. Invoering van het abonnementstarief zal geen financiële drempels opwerpen voor cliënten. Voor het grootste deel van de doelgroep (inwoners met lagere inkomens) blijft de eigen bijdrage nagenoeg gelijk. De hogere inkomens gaan een lagere eigen bijdrage betalen.

Doorontwikkelen sociale teams

In 2019 gaan we verder met uitrol en ontwikkeling van het integrale sociale team en de brede toegang vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. We organiseren ondersteuning zo nabij mogelijk, bij voorkeur bij de mensen thuis. Er wordt verbinding gelegd met het wijkgerichte werken. Hiermee zetten we in op het versterken van de sociale steunstructuur in de wijk.

Ontmoetingsplekken jongeren

Realisatie van de jongerenontmoetingsplekken als onderdeel van het speelruimteplan of andere kansen die zich voordoen. Daarnaast door het gericht inzetten van jongerenwerk op ontmoeting en versterking sociaal netwerk.

Tegengaan discriminatie

Gorinchem wil dat iedereen mee kan doen en zich thuis voelt in de stad. In 2019 gaan we verder met de uitvoering van het emancipatie- en diversiteitsbeleid, waaronder enkele openbare activiteiten. We zorgen voor meer bekendheid van Radar.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Participatiewet

We voeren de Participatiewet uit. Onder andere door het afbouwen van de sociale werkvoorziening en Wajong door uitstroom van werknemers naar reguliere werkgevers. Voor de doelgroep met de meeste beperkingen wordt een 'nieuw beschut' voorziening gecreëerd. Verhuizing van Avres en veranderingen in de GR door in- en uittredende gemeenten zullen ook de nodige aandacht vragen voor de organisatie van de uitvoering.

Preventie

We voeren de vastgestelde regionale en lokale preventieprogramma’s integraal uit.

Onder de noemer 'It takes a village to raise a child', versterken we de inbedding van deze programma’s in Gorinchem door deze te verbinden met de burgerkracht. Vanuit de gemeente hebben de teams Gorinchem Beweegt, Wijkbeheer en andere teams die veel in de stad zijn (toezicht, buitendienst), een signalerende en preventieve functie in de wijken van de stad. Daarnaast investeren we in preventie door het versterken van de buurthuisfunctie, wijkgericht werken en in het bijzondere sociaal cultureel werk (inzet opbouwwerker).

Jeugdwet

De jeugdwet voeren we uit. De jeugdprofessionals van de stichting Jeugdteams ZHZ (het jeugdteam) zijn onderdeel van het sociaal team geworden. Het belang om kinderen dichtbij huis, adequate zorg en ondersteuning te geven is het uitgangspunt. Met de nodige innovatiekracht worden slagen gemaakt in de wijze waarop dit door uitvoerders van (lokale en regionale) zorg wordt uitgevoerd.

Wmo

We voeren de Wmo in de gehele breedte uit. Naast de hiervoor vermelde prioriteiten en aandachtspunten is de afhandeling van de nieuwe aanbesteding van de hulpmiddelen een bijzonderheid in 2019.

Maatschappelijke opgaven

We volgen de landelijke aanwijzingen op in het kader van onder meer de opvang van vluchtelingen en statushouders en blijven inzetten op taalontwikkeling.

Wet kinderopvang

en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen

De gemeentelijke taken die binnen deze wet vallen voeren we uit. We verwerken de gevolgen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in het handhavingsbeleid.