Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

4.174

3.932

4.028

3.919

3.919

3.918

TV62 Wijkteams

2.246

2.402

2.370

2.370

2.370

2.370

TV63 Inkomensregelingen

16.367

15.006

15.063

15.065

15.012

15.012

TV64 Begeleide participatie

7.353

5.962

6.188

5.860

5.603

5.357

TV65 Arbeidsparticipatie

1.416

2.440

2.240

2.335

2.459

2.514

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

787

491

643

643

631

631

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

4.002

5.530

5.962

6.159

6.365

6.425

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

7.408

6.838

7.133

7.217

7.273

7.291

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

382

549

539

304

304

304

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

43

43

43

43

Lasten Sociaal domein

44.136

43.148

44.209

43.916

43.979

43.865

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

322

180

396

396

396

396

TV62 Wijkteams

142

0

0

0

0

0

TV63 Inkomensregelingen

11.055

10.405

10.405

10.405

10.405

10.405

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

426

463

122

121

92

92

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

161

201

221

221

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

1.439

185

185

0

0

0

Baten Sociaal domein

13.385

11.233

11.269

11.123

11.115

11.115

Totaal saldo van baten en lasten

-30.751

-31.916

-32.939

-32.793

-32.865

-32.750

Mutaties reserves

-248

50

307

121

40

0

Resultaat

-30.999

-31.866

-32.632

-32.672

-32.825

-32.750

De afwijking binnen dit programma tussen 2018 en 2019 wordt mede veroorzaakt door de verwerking van de gevolgen van diverse circulaires Gemeentefonds (algemene uitkering). Verder zijn de gevolgen van het besluit over het "Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ 2018-2022, Duurzaam investeren in onze jeugd" in de begroting 2019 verwerkt (raadsvoorstel 2017-2041). In dit meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die ertoe moeten leiden dat de jeugdhulp in onze regio transformeert, waarbij de bekostiging in een aantal jaar binnen de financiële kaders gaat vallen. Omdat de transitie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 gepaard is gegaan met een efficiëntiekorting op de jeugdhulpbudgetten van ca. 15% en tegelijkertijd is gebleken dat in onze regio de regionale zorgvraag uitgedrukt in aantallen jeugdigen ten opzichte van 2015 is gestegen, zijn voor de jaren 2019, 2020 en 2021 extra middelen benodigd. Deze extra lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal domein.

De afbouw van de budgetten voor Participatie als gevolg van de beoogde uitstroom van Avres-medewerkers naar regulier werk zorgt in 2019 voor een lagere raming ten opzichte van 2018. Ten slotte zorgt het beschikbaar stellen van een budget voor lokale maatwerkprojecten Jeugdhulp door de Dienst Gezondheid & Jeugd (service-organisatie) voor hogere baten ten opzichte van 2018.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

PoGo

107

Vivenz Maatschappelijk Werk

559

Verslavingszorg Antes

41

Anti-discriminatie

14

Nazorg exgedetineerden

22

Ouderenadviseurs

 154

Ouderenbeleid

21

Ouderenorganisaties

19

Mantelzorg

41

Limonadebrigade

 130

Jeugdhaven Gorinchem

35

Vluchtelingenwerk

 53

Gorinchemse zeeverkenners

11

Padvinders

11

The Mall

260

Ondersteuning sociaal culturele activiteiten

 164

De Rozenobel

17

De Bogerd

25

Project PJT

21

Slachtofferhulp Nederland

10