Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Opzet lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat

De afgelopen maanden is er regelmatig overleg geweest met bewoners en bedrijfsleven. We verkeren op dit moment nog in een onderzoeksfase. We hebben inmiddels focus aangebracht en ideeën als een modelwoning worden nader uitgewerkt.

Preventieprogramma's en activiteiten

We investeren in het vermogen van inwoners om te kunnen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Onder meer door extra in te zetten op bewegen (beweegcoach), gezonde leefstijl en netwerkversterking (GIDS, SeniorenFit) en in het invoeren van een preventie- en handhavingsplan Alcohol. Gorinchem Beweegt heeft hierbij een verbindende rol.

Subsidies Rijk en provincie

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden van Rijk en Provincie Zuid-Holland voor wat betreft het benutten voor transitiemogelijkheden naar aardgasvrije wijken en woningen. Daarnaast werken we samen met hogere overheden om bedrijven te verduurzamen (de zgn. SDE-subsidies), maatregelen te treffen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde energie investeringsaftrek voor bedrijven (EIA) en het maken van warmtekaarten. Verder onderzoeken we met provincie, het waterschap, HVC en Poort6 de mogelijkheden voor warmte uit oppervlaktewater. Samen met de toekomstige gemeente Molenlanden in de regio AV werken we de regionale energiestrategie (RES) uit. De aan te stellen warmtetransitieregisseur kan ook een inhoudelijke bijdrage leveren en een verbindende factor zijn richting partijen.

Aanwijzen EnergieCoaches

In het kader van 'Het Nieuwe Wonen' worden sinds 2017 vrijwillige energiecoaches ingezet voor huiseigenaren. Nu vindt een verbreding plaats naar ook de huurdersdoelgroep om ook hier kleinschalige initiatieven in duurzaamheid te ondersteunen. Dit valt inmiddels onder regulier werk.

Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen

De ambitie is er om openbare buitenruimte voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te laten zijn. Kleine aanpassingen op basis van aanvragen en meldingen worden direct aangepakt. Voor structurele maatregelen wordt in 2019 samen met de vertegenwoordiging van gebruikers van openbare ruimte en gebouwen een nulmeting gehouden en een basisniveau bepaald.

Rookvrije schoolpleinen

Adviseren en ondersteunen van schoolbesturen en sportverenigingen (verenigingsadvies Gorinchem Beweegt) in de realisatie van rookvrije buitenruimten. Daarnaast is de 'werkgroep speelplaatsen' bezig met het realiseren van rookvrije speeltuinen.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Verkoop aandelen Eneco

De huidige verwachting is dat de (afronding van de) verkoop van de aandelen van Eneco in 2020 zal plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is over het verkoopproces en de verwachte verkoopopbrengst, informeren we de raad hierover.

Leven lang bewegen

Inzetten op een leven lang bewegen. In de beleidsvisie 'de Kracht van Sport 2017 - 2021' hebben de Spelbepalers samen met de gemeente ambities en acties bepaald voor de komende jaren.

Revolverend investeringsfonds

We onderzoeken of het instellen van een revolverend investeringsfonds een geschikt middel is om inwoners, verenigingen en bedrijven te faciliteren bij bijvoorbeeld verdere verduurzaming van panden.

Stimuleren gezonde kantines

Om een gezonde leefstijl bij de inwoners van Gorinchem te stimuleren, wordt de aandacht gevestigd op het aanbod in de kantines van scholen en sportverenigingen. Het aanbieden van gezonde keuzes wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn er 3 basisscholen die in het kader van de 'Gezonde School' structureel aandacht schenken aan gezondheid op de thema’s Voeding en Sport en Bewegen. Het streven is het aantal 'Gezonde Scholen' verder uit te breiden.

Biodiversiteit

In 2018 is voortvarend gewerkt aan de in het Duurzaamheidsplan opgenomen concrete acties. Hier gaan we in 2019 onverminderd mee door. Biodiversiteit vormt een leidend uitgangspunt voor onderhoud van de openbare ruimte. In een Raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad hierover nader ingelicht.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Gezondheidsbeleid

De Wet publieke gezondheid en de vastgestelde regionale en lokale programma's voeren we uit. Onder andere door de uitrol van GIDS (Gezond In De Stad) over meerdere wijken in de stad.

Riolering

We houden een duurzaam en doelmatig rioolstelsel in stand.