Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV71 Volksgezondheid

1.412

1.414

1.444

1.444

1.444

1.410

TV72 Riolering

2.762

2.854

3.645

3.246

3.306

3.306

TV73 Afval

3.404

2.853

3.311

3.311

3.311

3.311

TV74 Milieubeheer

1.076

1.292

1.349

1.367

1.377

1.217

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

395

645

387

386

374

343

Lasten Volksgezondheid en Duurzaamheid

9.049

9.057

10.136

9.755

9.813

9.587

TV71 Volksgezondheid

71

0

0

0

0

0

TV72 Riolering

3.876

3.842

4.534

3.975

3.975

3.975

TV73 Afval

3.634

3.389

3.913

3.913

3.913

3.913

TV74 Milieubeheer

28

3

3

3

3

3

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

132

424

324

324

324

324

Baten Volksgezondheid en Duurzaamheid

7.740

7.657

8.774

8.215

8.215

8.215

Totaal saldo van baten en lasten

-1.309

-1.400

-1.362

-1.540

-1.598

-1.372

Mutaties reserves

174

85

-301

-201

-91

-151

Resultaat

-1.135

-1.315

-1.663

-1.741

-1.689

-1.524

De toename van de lasten op TV 73 is met name het gevolg van de sterke stijging van de verwerkingskosten van afval. Deze kosten worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing waardoor ook de baten hoger zijn dan in 2018. De toename bij de reserves wordt vooral veroorzaakt door stortingen in de reserve Duurzaamheid vanaf 2019 conform de besluitvorming in de Perspectiefnota 2019.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

GRP

lasten

1.760

760

930

930

baten

-1.760

-760

-930

-930

Waterberging diverse locaties

lasten

177

baten

-47

Beschoeiingen

519

588

203

504

Totaal investeringen

649

588

203

504

GRP
De lasten hebben betrekking op de uitvoering van het Gemeentelijke Rioleringsplan. De baten betreffen de bijdrage uit de vervangingsvoorziening riolering.

Beschoeiingen
Na een grootschalige inspectie van de oeverbeschermingen in Gorinchem is een Beheerplan beschoeiingen opgesteld. In dit plan is de technische toestand van de beschoeiingen en de mogelijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen beschreven. Voor de jaarschijf 2019 worden middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud, aanleg en vervanging van de gemeentelijke beschoeiingen.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Jeugdgezondheidszorg

44

Van Andel Spruijt Natuurcentrum

45

Maatschappelijke zorg en OGGZ

74