Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Pilot omgevingsvisie

In 2019 bereiden wij ons verder voor op de komst van de Omgevingswet (inwerkingtreding op 1-1-2021). Wij doen dit aan de hand van concrete casussen, zoals de ontwikkeling van het centrum en de herontwikkeling van verouder(en)de bedrijventerreinen. Dit wordt nader uitgewerkt in een omgevingsplan. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten: we krijgen beter zicht op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt in werkwijze en organisatie en we geven invulling aan belangrijke gebiedsopgaven. Deze gebiedsopgaven vormen een belangrijke input voor de te zijner tijd op te stellen Omgevingsvisie.

RuimteCoaches

In afwachting van de invoering van de Omgevingswet wordt vooralsnog afgezien van het aanwijzen/aanstellen van Ruimtecoaches voor wonen en bouwen.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Transformatie kantoren

Tegen het einde van het jaar presenteren wij u een geactualiseerde woonvisie. De transformatievisie passen we hierop aan. In dit beleid scheppen we ruimte voor transformaties die bijdragen aan verduurzaming en de invulling van actuele woonvragen.

Herontwikkelen pleinen

Daar waar gewerkt wordt aan het onderhoud en inrichting van de pleinen in de binnenstad is de verblijfskwaliteit in de breedste zin van het woord het uitgangspunt. De ambitie "open huiskamer van de stad" is daarin het kernbegrip.

Onderwerp

Toelichting overig

Opstellen Woon- en Transformatievisie

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van bureau Berenschot t.a.v. de motie Van der Molen in de Tweede kamer over de centrumrol van Gorinchem (januari 2019) is de raadsbehandeling van de Woon- en Transformatievisie uitgesteld tot medio 2019.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Op basis van de Toezicht en Handhavingsstrategie zal een VTH-beleidsplan (4 jaarlijks) met bijbehorend VTH-uitvoeringsprogramma (jaarlijks) worden opgesteld gericht op de fysieke leefomgeving. Hiermee zal rekening worden gehouden met de landelijk geldende kwaliteitscriteria. In de PPN 2019 is capaciteitsuitbreiding opgenomen om zowel voor de vergunningverlening als Toezicht en Handhaving de werkzaamheden binnen de wettelijke criteria uit te voeren.

VTH-systeem

Om o.a. het VTH-beleid goed te kunnen monitoren, de wettelijke termijnen te bewaken en het Toezicht en Handhaving efficiënter uit te kunnen laten voeren, zal er een nieuw VTH-systeem worden aanbesteed en aangeschaft.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Vergunningverlening

We voeren vergunningverlening uit op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Toezicht en Handhaving

We voeren het toezicht en handhaving uit op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarbij waarschuwingen, last onder dwangsom en/of bestuursdwang belangrijke instrumenten zijn.

Grondexploitaties

We ontwikkelen en beheren de gemeentelijke grondexploitaties.

Vastgoed

Uitvoering geven we aan het vastgoedbeleid. Duurzaamheid speelt een nadrukkelijke rol in het vastgoedbeleid.