Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

TV81 Ruimtelijke Ordening

468

490

589

589

589

589

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

8.196

7.106

3.433

3.990

4.180

4.179

TV83 Wonen en bouwen

3.228

2.054

2.591

2.410

2.326

2.325

Lasten VROSV

11.891

9.651

6.614

6.989

7.095

7.093

TV81 Ruimtelijke Ordening

16

9

9

9

9

9

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

11.864

7.519

3.808

4.375

4.911

4.569

TV83 Wonen en bouwen

4.152

1.342

1.419

1.419

1.419

1.419

Baten VROSV

16.032

8.870

5.236

5.802

6.339

5.997

Totaal saldo van baten en lasten

4.141

-781

-1.378

-1.187

-756

-1.096

Mutaties reserves

-335

-411

-130

-320

-742

-400

Resultaat

3.806

-1.192

-1.508

-1.507

-1.498

-1.497

De toename van kosten op het taakveld Wonen en bouwen is het gevolg van de bij de Perspectiefnota 2019 beschikbaar gestelde extra middelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast zijn de grondexploitaties geactualiseerd op basis van het vastgestelde MPG.