Wat willen we bereiken?

Doel

Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Woonagenda 2.0

2013

Welstandsnota gemeente Gorinchem

2013

Nota Vastgoedbeleid

2014

Nota Grondbeleid 2015-2019

2015

Verordening kwaliteit VTH

2016

Raadsbesluit Waterplan Mollenburg

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Gemiddelde WOZ-waarde

B

€ 1.000

PI

Nieuw gebouwde woningen

B

Aantal per 1.000 woningen

PI

Demografische druk

B

De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen

PI

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI