Afkortingenlijst

A

 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
 • AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

B

 • BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente
 • Biz: Bedrijfsinvesteringszone
 • BLVS: Bureau Leerpicht en Voortijdig schoolverlaten
 • BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BRTA: Beleidsrijk regionaal transitie arrangement
 • BV: Besloten Vennootschap
 • B&W: Burgemeester en Wethouders

C

 • CPI: Consumenten Prijs Index
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CUR: Camera Uitleesruimte

D

 • DG&J: Dienst Gezondheid & Jeugd
 • DND: De Nieuwe Doelen
 • DVO: Dienstverleningsovereenkomst

E

 • EIA: Energie investeringsaftrek
 • EMU: Europese Monetaire Unie

G

 • GBA: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
 • GDD: Gorinchem Duurzaam Digitaal
 • Gevudo: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omsterken
 • GIDS: Gezond in de Stad
 • GR: Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan

H

 • HBO: Hoger beroepsonderwijs
 • HRM: Human resource management
 • HVC: Huisvuil Verbranding Centrale
 • HVI: Huis van Inspiratie

I

 • IBP: InterBestuurlijk Programma
 • IHP: Integrale Huisvestingsplan
 • IKC: Integraal Kind Centra

K

 • KCC: Klant Contact Centrum

M

 • MBO: Middelbaar beroepsonderwijs
 • ME: Maatschappelijke effecten
 • MLL: Merwede LingeLijn
 • MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
 • MPG: Meerjaren Programma Grondbedrijf

N

 • NCW: Netto Contante Waarde
 • NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • NNB: Nog Niet Bekend
 • NV: Naamloze Vennootschap

O

 • OHW: Oud Hollandse Waterlinie
 • OPP: Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
 • OVL: Openbaar verlichting Lek-Merwede
 • OZB: Onroerende zaak belasting
 • OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

 • P&C: Planning en Control
 • PI: Prestatie indicator
 • PN/PPN: Perspectiefnota
 • PoGo: Podiumkunsten Gorinchem

R

 • RAG: Regionaal Archief Gorinchem
 • RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
 • ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
 • RTC: Right to Challange
 • RWS: Rijkswaterstaat
 • RZB: Roerende zaak belasting

S

 • SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties
 • SO: Service Organisatie
 • SV: Sociale Veiligheid

T

 • TV: Taakveld

U

 • UA: Uitgesloten Aansprakelijkheid

V

 • VBOR: Visie beleidsplan openbare ruimte
 • VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • VPB: Vennootschapsbelasting
 • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • VSV: Vroegtijdig schoolverlaters
 • VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

W

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • Wkb: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WOZ: Wet onroerende zaak belasting
 • WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • WSW: Wet Sociale Werkvoorziening

Z

 • ZHZ: Zuid-Holland Zuid