Investeringsoverzicht

Hieronder het totaaloverzicht van alle vast te stellen investeringen en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2019-2022 zijn opgenomen.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

CUR hard- en software

44

Totaal Veiligheid

-

44

-

-

Elektrische veerboten

4.000

pm

Aanpassing walvoorziening veerboten

800

Openbare verlichting

159

159

159

158

Illuminatieplan binnenstad

150

Fietsparkeren binnenstad

200

Vergroten parkeercapaciteit

80

Herinrichten Banneweg

1.000

Vervangen straatmeubilair

92

92

92

92

Vervangen verkeersborden

40

40

40

40

Infrastructurele aanpassingen ivm OV concessie

100

Straatmeubilair vestingplan binnenstad

200

Havens geleidewerken

136

Bruggen steigers

87

Bastion II

1.000

Beschoeiing Kriekenmarkt

142

Totaal Verkeer en vervoer

6.957

1.520

291

290

Citymaking

100

100

Vestingplan

50

Totaal Economie

150

100

-

-

Brede school Hoog Dalem

1.556

2.682

1.486

Renovatie Dr Hiemstralaan

1.000

Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK

300

690

Totaal Onderwijs

2.856

3.372

1.486

-

Speelruimteplan

203

203

203

203

Toekomstbestendig Cultuurhuis

10.000

Totaal Sport, cultuur en recreatie

10.203

203

203

203

GRP

lasten

1.760

760

930

930

baten

-1.760

-760

-930

-930

Waterberging diverse locaties

lasten

177

baten

-47

Beschoeiingen

519

588

203

504

Totaal Volksgezondheid en duurzaamheid

649

588

203

504

Vervangingsplan inventaris

84

89

Hard- en software

413

361

329

180

Herinrichting hal stadhuis

75

Verbeteren gemeentelijke communicatie

65

Totaal Overhead

637

450

329

180

Totaal Investeringen

21.452

6.277

2.512

1.177

Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

rente

3.168

3.624

3.625

3.554

afschrijving

6.060

7.010

7.147

9.138

Totaal

9.228

10.634

10.772

12.692