Mutaties reserves 2019 uitgesplitst

Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2019 de volgende mutaties:

Reserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2019

Onttrekking 2019

Algemene reserve

Begrotingssaldo

-

PPN 2018 - doorzetten burgrinititatief

45

PPN 2019 - uitvoering sportvisie

80

Totaal mutaties algemene reserve

-

125

Totaal mutaties

-125

Bestemmingsreserves:

Infrastructuur

Bijdrage inzake bovenwijks CV Hoog Dalem

385

Infrastructuur

PPN 2019

500

Infrastructuur

Infra Station Papland

600

Infrastructuur

PPN 2018 - capaciteit A27/A15

75

Infrastructuur

PPN 2019 - herinrichting Banneweg

1.000

Infrastructuur

PPN 2019 - onderzoekskosten verkeersplan

80

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Egalisatie tarieven reiniging

151

Bonus revitalisering Avelingen

Revitalisering Avelingen

990

Combinatiefuncties

Exploitatieresultaat combinatiefuncties

75

Sociaal domein

Lokaal maatwerk beschermd wonen

50

Sociaal domein

Jeugdhulp

257

Duurzaamheid

PPN 2019 - storting reserve

300

Duurzaamheid

Geschatte uitgaven duurzaamheid verdeeld over 4 jaar

150

Omgevingswet

Implementatie omgevingswet

180

Sloopkosten Lange Slagenstraat

Sloop pand Lange Slagenstraat

226

Restauratie en instandhouding molens Gorinchem

Bijdrage Simav inzake restauratie molens

80

ICT

PPN 2019 - storting reserve

200

Afschrijvingsreserve

Revitalisering Avelingen

990

Afschrijvingsreserve

Infra Station Papland

600

Afschrijvingsreserve

Herinrichting Banneweg

1.000

Totaal mutaties bestemmingsreserves

4.126

3.763

Totaal mutaties

363

Door middel van het vaststellen van de begroting 2019 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.