Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten per taakveld
(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

TV01 Bestuur

3

3

3

3

TV010 Mutaties reserves

3.888

730

444

1.902

TV02 Burgerzaken

453

430

432

491

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

657

657

657

657

TV04 Overhead

454

479

479

479

TV05 Treasury

1.050

1.049

598

603

TV061 OZB woningen

4.524

4.524

4.524

4.524

TV062 OZB- niet woningen

5.186

5.186

5.186

5.186

TV063 Parkeerbelasting

1.630

1.630

1.630

1.630

TV064 Belasting Overig

717

717

717

377

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

63.531

64.213

64.716

64.939

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

126

126

126

126

TV12 Openbare orde en Veiligheid

702

402

402

402

TV21 Verkeer en vervoer

320

320

320

320

TV22 Parkeren

689

689

689

689

TV23 Recreatieve Havens

116

116

116

116

TV24 Economische Havens en waterwegen

116

116

116

116

TV25 Openbaar vervoer

2.631

4.433

2.518

2.517

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.061

9.531

9.228

9.228

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

182

182

182

182

TV42 Onderwijshuisvesting

159

148

148

203

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.162

2.069

2.069

2.069

TV51 Sportbeleid en activering

47

47

47

47

TV52 Sportaccommodaties

1.376

1.376

1.376

1.376

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

186

186

186

186

TV54 Musea

109

109

109

109

TV55 Cultureel erfgoed

184

184

184

184

TV56 Media

117

117

117

117

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

212

212

212

212

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

396

396

396

396

TV63 Inkomensregelingen

10.405

10.405

10.405

10.405

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

122

121

92

92

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

161

201

221

221

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

185

-

-

-

TV72 Riolering

4.534

3.975

3.975

3.975

TV73 Afval

3.913

3.913

3.913

3.913

TV74 Milieubeheer

3

3

3

3

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

324

324

324

324

TV81 Ruimtelijke Ordening

9

9

9

9

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

3.808

4.375

4.911

4.569

TV83 Wonen en bouwen

1.419

1.419

1.419

1.419

Totaal baten

128.868

125.122

123.200

124.317

Overzicht lasten per taakveld
(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

TV01 Bestuur

2.392

2.426

2.418

2.210

TV010 Mutaties reserves

4.127

1.668

1.293

551

TV02 Burgerzaken

895

892

878

906

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

363

363

363

363

TV04 Overhead

12.419

12.328

12.307

12.314

TV05 Treasury

-1.006

-1.206

-1.359

-1.430

TV061 OZB woningen

138

138

138

138

TV062 OZB- niet woningen

104

104

104

104

TV063 Parkeerbelasting

146

146

146

146

TV064 Belasting Overig

106

106

106

106

TV08 Overige baten en lasten

884

1.644

2.147

2.803

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.096

3.077

3.077

3.077

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.883

1.585

1.580

1.579

TV21 Verkeer en vervoer

4.690

4.638

4.685

6.459

TV22 Parkeren

960

949

943

939

TV23 Recreatieve Havens

585

591

597

596

TV24 Economische Havens en waterwegen

27

27

26

26

TV25 Openbaar vervoer

2.904

4.363

2.747

2.744

TV31 Economische ontwikkeling

628

628

603

442

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.103

9.622

9.318

9.317

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

34

34

34

34

TV34 Economische promotie

585

445

456

455

TV41 Openbaar basisonderwijs

227

227

227

226

TV42 Onderwijshuisvesting

3.009

3.296

3.178

3.315

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.161

4.898

4.964

5.060

TV51 Sportbeleid en activering

973

980

965

896

TV52 Sportaccommodaties

3.446

3.432

3.412

3.398

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.457

1.927

1.819

1.809

TV54 Musea

734

734

734

733

TV55 Cultureel erfgoed

1.014

1.015

882

1.088

TV56 Media

801

801

760

760

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.572

2.584

2.593

2.605

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

4.028

3.919

3.919

3.918

TV62 Wijkteams

2.370

2.370

2.370

2.370

TV63 Inkomensregelingen

15.063

15.065

15.012

15.012

TV64 Begeleide participatie

6.188

5.860

5.603

5.357

TV65 Arbeidsparticipatie

2.240

2.335

2.459

2.514

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

643

643

631

631

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

5.962

6.159

6.365

6.425

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

7.133

7.217

7.273

7.291

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

539

304

304

304

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

43

43

43

43

TV71 Volksgezondheid

1.444

1.444

1.444

1.410

TV72 Riolering

3.645

3.246

3.306

3.306

TV73 Afval

3.311

3.311

3.311

3.311

TV74 Milieubeheer

1.349

1.367

1.377

1.217

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

387

386

374

343

TV81 Ruimtelijke Ordening

589

589

589

589

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

3.433

3.990

4.180

4.179

TV83 Wonen en bouwen

2.591

2.410

2.326

2.325

Totaal lasten

128.415

125.120

123.028

124.317