Mutaties voorzieningen 2019 uitgesplitst

Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2019 de volgende mutaties:

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Dotatie 2019

Onttrekking 2019

Mutaties algemene voorzieningen:

Pensioenverplichtingen bestuurders

Reguliere dotatie

321

Pensioenverplichtingen bestuurders

Rentetoevoeging

79

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

Wachtgeld voormalig personeel

440

Rioolheffing

Resultaat tarieven riolering

559

Vervanging riolering

Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering

1.760

1.760

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

Correctie afschrijving i.v.m afwaardering

22

Afkoopsommen grafrechten

Vooruitontvangen afkoopsommen

183

Afkoopsommen grafrechten

Vrijval vooruitontvangen afkoopsommen

199

Meerjarenonderhoudsplannen

Conform vastgestelde MOP's 2017

1.916

2.882

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen

4.259

5.862

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:

Mollenburg

Rentetoevoeging

230

Lingewijk Zuid

Rentetoevoeging

27

Lingewijk Zuid

Afwikkeling

1.409

Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar

Rentetoevoeging

149

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties

406

1.409

Totaal mutaties voorzieningen

4.665

7.271

Totaal mutaties

-2.607

Door middel van het vaststellen van de begroting 2019 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.